Uw boekhouding laten doen?

Zorgeloos boekhouden begint hier!


Minister wil aanscherping notificatieplicht

28 februari 2012.

In een brief aan de Kamer kondigt minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid extra maatregelen aan om schijnconstructies en andere misstanden bij de inzet van buitenlandse werknemers te voorkomen.

De bewindsman schrijft dat wat betreft de arbeidsconstructies er twee potentiële problemen spelen: het ontduiken van het vereiste om een tewerkstellingsvergunning aan te vragen en onderbetaling doordat niet aan de normen van de Wet minimumloon en de minimumvakantiebijslag wordt voldaan. Voor werknemers van buiten de EU of uit Bulgarije en Roemenië is een tewerkstellingsvergunning nodig om in Nederland te mogen werken. Dienstverleners uit een andere EU-lidstaat hebben echter op grond van het vrij verkeer van diensten geen tewerkstellingsvergunning nodig als zij hun werknemers hier tijdelijk diensten laten verrichten (tenzij de dienst uitsluitend bestaat uit het leveren van arbeidskrachten).

Wel geldt er een notificatieplicht bij het UWV, zonder toetsing vooraf of van zuivere dienstverlening sprake is. Uit cijfers van het UWV blijkt dat het aantal notificaties in de land- en tuinbouw toeneemt, maar die toename staat niet in verhouding tot de vermindering van het aantal afgegeven tewerkstellingsvergunningen. Wel is er sprake van een grote toename van notificaties in de bouw- en metaalsector, zonder dat in die sectoren sprake is van een forse afname van het aantal tewerkstellingsvergunningen.

De oorzaak van deze stijging zal nog onderzocht worden. Wat betreft de onderbetaling schrijft de minister dat bij zuivere dienstverlening (waarvoor de notificatieregeling geldt) werknemers in dienst van een dienstverlener uit een andere EU-lidstaat, die tijdelijk in Nederland gedetacheerd worden, recht hebben op de wettelijke minimumbepalingen en de ‘harde kern’ van arbeidsvoorwaarden volgens de algemeen verbindend verklaarde cao in de desbetreffende sector. Om misstanden tegen te gaan kondigt de minister aan dat controle en handhaving prioriteit heeft (oa. in de land- en tuinbouwsector).

Maar daarnaast wil hij nieuwe maatregelen nemen om schijnconstructies tegen te gaan. Hij denkt daarbij aan aanscherping van de uitvoeringspraktijk waarbij UWV en Inspectie SZW hun gegevens gerichter gaan uitwisselen. Ook wil de minister de termijn aanpassen waarbinnen genotificeerd moet worden (dat kan nu ook als de werkzaamheden al begonnen zijn) en de termijn begrenzen waarvoor de notificatie geldt. Daarnaast wil het de WAV aanvullen met de verplichting dat de werkgever bij controle schriftelijk bewijsstukken over moet kunnen leggen waaruit de aard van de arbeidsverhouding blijkt. Bron: Min SZW 27-02-2012 Share

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat