Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Meer mogelijkheden voor flexibel werken

15 april 2015

De Eerste Kamer heeft op 14 april 2015 ingestemd met het initiatiefwetsvoorstel wijziging van de Wet aanpassing arbeidsduur, arbeidsplaats en werktijd ten einde flexibel werken te bevorderen (32 889). Dit wetsvoorstel van de Tweede Kamerleden Voortman (GL) en Heerma (CDA) beoogt werknemers meer mogelijkheden te geven voor telewerken en werken op voor hen gunstige tijden. Dit initiatiefwetsvoorstel werd oorspronkelijk mede ingediend door het voormalige Tweede Kamerlid Van Gent (GroenLinks) en Van Hijum (CDA).

Het wetsvoorstel wijzigt de Wet aanpassing arbeidsduur in de Wet flexibel werken. Volgens deze wet kunnen werknemers bij hun werkgever een verzoek doen voor aanpassing van de arbeidstijden en arbeidsplaats. Thans heeft een dergelijk verzoek alleen nog betrekking op het aantal uren dat men werkt. De termijn waarbinnen een werknemer een dergelijke aanvraag kan doen wordt met dit voorstel verkort van een jaar naar een half jaar na aanvang van het dienstverband.

Na afwijzing of inwilliging van het verzoek moet de werknemer nu nog twee jaar wachten voordat hij een nieuw verzoek mag doen. Het voorstel bekort deze termijn tot één jaar. De voorgestelde wijzigingen zullen alleen van toepassing zijn op werkgevers met meer dan tien werknemers in dienst. In de Eerste Kamer stemden alleen de fracties van VVD en PVV tegen het wetsvoorstel. Van werkgeverszijde was kritisch gereageerd op het wetsvoorstel.

Werkgevers zagen het als een overbodig wetsvoorstel dat geen probleem oplost. Bij een grote meerderheid van de bedrijven worden afspraken over werktijden en werkplek gemaakt, soms in de cao, of veelal in aanvullende regelingen buiten de cao om of op de werkvloer. Bron: Eerste Kamer 14-04-2015

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat