Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Uitstel voor regels omtrent crowdfunding

17 december 2015

In een brief aan de Tweede Kamer laat minister Dijsselbloem weten dat de inwerkingtreding van regelgeving met betrekking tot crowdfunding per 1 januari niet haalbaar is. Een aantal van de maatregelen is opgenomen in het Wijzigingsbesluit financiële markten 2016 waarover de Raad van State nog een advies moet uitbrengen. Inwerkingtreding van het pakket maatregelen is nu voorzien per 1 april 2016.

In een Kamerbrief van 31 maart 2015 had de minister aangegeven dat bij crowdfunding zich een aantal knelpunten in de regelgeving voordoet. Hiervoor noemde hij in zijn brief vier maatregelen die hij wil nemen. De eerste is een gerichte vrijstelling op het provisieverbod voor beleggingsondernemingen. Afhankelijk van de precieze vormgeving kan een crowdfundingplatform als beleggingsonderneming kwalificeren in de zin van de Wet financieel toezicht (Wft). In dat geval is een provisieverbod van toepassing en mag het platform geen vergoeding vragen, maar alleen kosten in rekening brengen. Bij andere vormen van crowdfunding geldt een dergelijke beperking niet. Dit zou dan leiden tot een ongelijk speelveld tussen platformen. Met een gerichte uitzondering op het provisieverbod wordt deze belemmering weggenomen. De tweede maatregel betreft een versterking van het ontheffingsregime voor het bemiddelen en aantrekken van opvorderbare gelden.

Er zullen met name additionele vereisten worden gesteld met betrekking tot de bedrijfsvoering die erop zijn gericht om disfunctioneren van en fraude door het platform te voorkomen. De derde maatregel heeft betrekking op het verbod om opvorderbare gelden aan te trekken van het publiek. Op grond van artikel 3:5 van de Wet op het financieel toezicht (Wft) is dat verboden wanneer dat in de uitoefening van bedrijf gebeurt. Voor crowdfunding komt er een gerichte vrijstelling van dit verbod. De vierde maatregel heeft betrekking op de door de AFM gehanteerde investeringsgrenzen. Voor crowdfunding waar de investering is vormgegeven als een participatie in het eigen vermogen (equity based) zal de grens worden verhoogd naar €40.000 en voor het zogenoemde loan based naar €80.000. Deze grenzen gelden niet voor vormen van crowdfunding met het karakter van donaties of sponsoring. Bron: MvF 14-12-2015,

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat