Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Beperking individuele waardeoverdracht pensioen

10 december 2015

De regels rondom de bijbetalingsplicht van werkgevers bij het overhevelen van een pensioen worden aangepast. In de praktijk kan die bijbetalingsplicht leiden tot forse lasten voor werkgevers als gevolg van de lage rente en de verschillen in financieringssystemen tussen pensioenuitvoerders.

Doordat sinds 1 januari 2015 ook termijn van zes maanden is komen te vervallen waarbinnen een waardeover-dracht moet worden aangevraagd kunnen de lasten voor werkgevers onaanvaardbaar hoog worden. Sinds 8 juli 1994 bestaat in Nederland het wettelijk recht op waardeoverdracht. Werknemers kunnen bij wisseling van baan het opgebouwde pensioen meenemen naar de pensioenregeling van de nieuwe werkgever. Bij de huidige lage rentestand betekent dat vaak een bijbetalingsverplichting voor de ex-werkgever.

Voorheen moest de waardeoverdracht binnen zes maanden na indiensttreding bij de nieuwe werkgever worden aangevraagd. Sinds 1 januari 2015 is die termijn echter komen te vervallen. (Ex-)werkgevers kunnen hierdoor met onverwacht hoge bijbetalingsverplichtingen te maken krijgen. Omdat dit enerzijds moeilijk verdedigbaar is, maar anderzijds de werknemer een belang heeft bij waardeoverdracht wil staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de regels voor bijbetaling aanpassen. In een onlangs gepubliceerd besluit is het recht op waardeoverdracht met een onbepaalde aanvraagtermijn beperkt tot baanwisselingen vanaf 1 januari 2015.

Dit voorkomt dat een deelnemer die bij een baanwissel voor 1 januari 2015 geen gebruik heeft gemaakt van waardeover-dracht hier alsnog om verzoekt. Verder wordt de bijbetalingsverplichting voor de werkgever beperkt tot maximaal € 15.000 per geval. Gaat daardoor de waardeoverdracht op dat moment niet door, dan blijft de deelnemer in de pensioenregeling van de vorige werkgever. Blijkt op een later moment dat die bijbetaling minder is dan € 15.000, dan kan de deelnemer opnieuw om waardeoverdracht vragen.

De staatssecretaris wil komen tot een bredere herziening van het systeem van individuele waarde-overdracht. Hierover zal ze in het eerste kwartaal van 2016 een brief naar de Tweede Kamer sturen. Bij die herziening zal opnieuw worden gekeken naar de werking van de regels tot beperking van de bijbe-taling tot € 15.000 per geval. Bron: Min SZW 10-12-2015

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat