Uw boekhouding laten doen?

Zorgeloos boekhouden begint hier!


Vrijwilligersvergoeding toegelicht

6 december 2011.

Naar aanleiding van een brief van de vaste commissie voor Financiën heeft staatssecretaris Weekers een nadere toelichting gegeven op de vrijwilligersvergoedingen.

Eind juni 2011 werd een door het Tweede Kamerlid Omtzigt ingediende motie aangenomen om geen navorderingsaanslagen op te leggen over als gift afgetrokken vrijwilligersvergoedingen over de jaren 2008 t/m 2010. Hierdoor hebben vrijwilligers die te goeder trouw zijn de zekerheid gekregen dat eerder opgelegde definitieve aanslagen over de genoemde jaren niet zullen worden opengebroken. Dit is slechts anders als er een zwaar vermoeden van misbruik is. Eventueel opgelegde navorderingsaanslagen over die periode worden vernietigd.

Vrijwilligers die over die jaren giftenaftrek hebben geclaimd en daarbij van de veronderstelling zijn uitgegaan dat het voldoende was om een vrijwilligersverklaring te overleggen, krijgen geen correctie op de aangifte als zij niet meer over schriftelijke bewijzen beschikken. Wel dienen de kosten aannemelijk te worden gemaakt. In de Geefwet is aangekondigd dat de voorwaarden, voor vrijwilligers om de niet ontvangen vrijwilligersvergoeding in aftrek te brengen als gift in hun aangifte inkomstenbelasting, worden vastgelegd in de wet inkomstenbelasting.

Zo geldt vanaf 2011 dat met schriftelijke bewijsstukken moet worden aangetoond dat men recht heeft op giftenaftrek. De staatssecretaris geeft nog eens expliciet aan dat het moet gaan om vermogensbestanddelen waarvan de vrijwilliger uit vrijgevigheid afstand van kan doen. De uren die een vrijwilliger werkt komen niet voor aftrek in aanmerking tenzij daar een beloning tegenover staat. Om een gelijke behandeling van alle vrijwilligers bij de zelfde ANBI te garanderen, adviseert de staatssecretaris om de ANBI vooraf aan de inspecteur te laten voorleggen of voor de vrijwilligers sprake is van een aftrekbare gift.

In het overleg met de Vereniging Nederlandse Organisatie Vrijwilligerswerk (Vereniging NOW) heeft de staatssecretaris verduidelijkt dat de ANBI’s niet verplicht zijn om aan alle vrijwilligers een vergoeding te betalen. De ANBI mag zelf bepalen aan welke vrijwilligers zij een vergoeding betaald en die betaling moet uit schriftelijke stukken, bijvoorbeeld een vrijwilligersovereenkomst, blijken.

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat