Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Winstbox afgeblazen

3 juli 2014

De staatssecretaris heeft de Tweede Kamer per brief laten weten dat het kabinet van een verdere uitwerking en invoering van een winstbox afziet.

De winstbox was bedoeld om de belastingdruk van IB-ondernemers en werknemers aan de onderkant van de inkomensverdeling dichter bij elkaar te brengen en doorgroei te stimuleren. Een winstbox zou een nieuwe, vierde box in de Wet IB 2001 worden. De winst van IB-ondernemers wordt dan niet meer belast in box 1 (inkomen uit werk en woning), maar in een aparte box in de inkomstenbelasting. Hierdoor is een eigen, lager tarief voor winst uit onderneming mogelijk. Dat lagere tarief zou in de plaats komen van de huidige ondernemersfaciliteiten in box 1, zoals de zelfstandigenaftrek en de MKB-winstvrijstelling. Hiermee zou het voor de Belastingdienst en ondernemers bewerkelijke urencriterium kunnen komen te vervallen. Vanwege de omvangrijke operatie die de invoering van de winstbox zou behelzen, is de Kamer een verkenning naar de voor- en nadelen van een winstbox toegezegd. Uit deze verkenning blijkt dat de winstbox een omvangrijke wetgevende operatie is, waarbij tal van fiscaaltechnische vragen moet worden geadresseerd.

In dit geval wordt gekozen voor een nieuwe vierde box die moet worden ingebed in het huidige stelsel van drie boxen. Zonder een groot aantal inbreuken op de nu geldende systematiek in de Wet IB 2001 (bijvoorbeeld mogelijk maken van boxoverstijgende verrekening van verliezen), is een winstbox geen aantrekkelijk instrument. Zelfs als de vierde box op een bevredigende wijze in het huidige (gesloten) drieboxensysteem kan worden ingebed, resteert er een systeem dat tot een verdere toename van de complexiteit in de wetgeving en de uitvoering leidt. Daarnaast is de bijdrage aan de gewenste reductie van de administratieve lasten voor het bedrijfsleven nihil. Voorts leidt de winstbox, net als iedere andere (budgetneutrale) herschikking van ondernemersfaciliteiten, onmiskenbaar tot een herverdeling binnen de groep IB-ondernemers. Een grote groep IB-ondernemers zal een forse achteruitgang in het besteedbaar inkomen ervaren. Bij de winstbox geldt dat extra sterk omdat die invoering, anders dan bij andere herschikkingen binnen het bestaande systeem voor IB-ondernemers, niet geleidelijk kan. Een winstbox wordt ingevoerd of niet.

Naar de mening van de staatssecretaris is dat alleen verdedigbaar als daar evidente voordelen tegenover staan. Omdat het CPB ten slotte de economische effecten van de winstbox niet kwantitatief in beeld kan brengen, is de staatssecretaris tot de conclusie gekomen dat met de winstbox een onzekere weg zou worden betreden waarbij de voordelen, als ze er al zijn, zeer ongewis zijn, terwijl de nadelen wel duidelijk zijn. Van de verdere uitwerking en invoering van een winstbox ziet het kabinet dan ook af. Bron: MvF 03-07-2014, nr. DB/2014/280

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat