Uw boekhouding laten doen?

Zorgeloos boekhouden begint hier!


Hoofdlijnen Wet aanpak schijnconstructies

7 juli 2014

Vlak voor het zomerreces heeft minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in een brief aan de Kamer een update gegeven van het beleid ten aanzien van schijnconstructies. In de Kamerbrief schetst hij ook de hoofdlijnen van de Wet aanpak schijnconstructies die nu voor advies naar de Raad van State is en later bij de Tweede Kamer zal worden ingediend.

De Wet aanpak schijnconstructies (WAS) moet een aantal ongewenste constructies wettelijk verhinderen en de Inspectie SZW meer mogelijkheden geven om te handhaven. Het doel van de wet is het bevorderen van eerlijke concurrentie en een eerlijke beloning voor werknemers. De belangrijkste onderdelen van de wet, zoals die in de Kamerbrief staan vermeld noemen we hier puntsgewijs: Minimumloon Om de handhaafbaarheid van de WML te verbeteren en om ervoor te zorgen dat werknemers het minimumloon ontvangen, voert de WAS een aantal aanvullende wettelijke bepalingen in: in aanvulling op de bestaande voorschriften uit het Burgerlijk Wetboek moet de loonstrook aan bepaalde eisen voldoen en op verzoek aan de toezichthouder worden verstrekt. In de praktijk blijken loonstroken soms niet beschikbaar te zijn of ontoereikend om een deugdelijke controle uit te oefenen; de werkgever wordt verplicht op de loonstrook te specificeren welke onkostenvergoedingen zijn verstrekt en hoe hoog deze zijn; werkgevers worden verplicht om minimaal het gedeelte gelijk aan het wettelijk minimumloon, giraal uit te betalen.

Aan de hand van een bankafschrift kan dan vastgesteld worden wat daadwerkelijk is uitbetaald; het wordt niet langer toegestaan kosten te verrekenen met het wettelijk minimumloon. Openbaarmaking inspectiegegevens Via de WAS wordt een wettelijke regeling voorbereid om inspectiegegevens van de Inspectie SZW in het nalevingstoezicht op de arbeidwetten op individueel bedrijfsniveau openbaar te maken. De mogelijkheid van openbaarmaking is mede gericht op het verbeteren van de naleving (versterking preventieve werking). Daarnaast moet het bijdragen aan de legitimering van het handelen van de toezichthouder en transparantie verschaffen over de wijze waarop dit toezicht plaatsvindt. Uitbreiding civielrechtelijke ketenaansprakelijkheid een uitbreiding van de ketenaansprakelijkheid voor betaling van het loon (wettelijk minimumloon, cao-loon of bij individuele arbeidsovereenkomst overeengekomen loon). uitgangspunt is dat een werknemer altijd eerst zijn werkgever aanspreekt op betaling van het verschuldigde loon, en vervolgens de eerstvolgende schakel in de keten, enz. een aansprakelijk gestelde opdrachtgever kan aangeven wat hij heeft gedaan om aannemelijk te maken dat de onderbetaling hem niet verweten kan worden.

Uiteindelijk beoordeelt de rechter of een opdrachtgever niet-verwijtbaar heeft gehandeld. Verbeteren cao-naleving en -handhaving Ter verbetering van de cao-naleving en -handhaving is het van belang periodes waarin geen algemeen verbindend verklaarde cao geldt, te voorkomen. Op een aantal punten wordt daarom de Wet op het algemeen verbindend en het onverbindend verklaren van bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten (Wet AVV) gewijzigd. Verbeteren informatie-uitwisseling In de WAS wordt het mogelijk gemaakt voor de Inspectie SZW om informatie door te geven aan cao-partijen ten behoeve van de cao-handhaving. Uit een onderzoek naar naleving van de WML kan namelijk blijken dat wel het minimumloon wordt betaald, maar dat er indicaties zijn dat de cao niet wordt nageleefd. Een wettelijke grondslag voor deze informatie-uitwisseling zal worden opgenomen in de WML.

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat