Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


In opdracht verrichte medische verzorging is vrijgesteld van btw

17 juli 2014.

De staatssecretaris van Financiën heeft aangegeven dat zzp’ers en maatschappen die op grond van een overeenkomst van opdracht gezondheidskundige diensten verrichten vanaf 13 juni 2014 zijn vrijgesteld van btw. Het moet daarbij gaan om werkzaamheden die vallen binnen de uitoefening van de werkzaamheden als individuele Wet BIG-beroepsbeoefenaar.

Op 13 juni 2014 oordeelde de Hoge Raad in twee arresten dat de diensten die worden verricht door een maatschap van operatieassistenten en anesthesiemedewerkers en diensten die worden verricht door zelfstandig werkende anesthesiemedewerker op grond van een overeenkomst van opdracht zijn vrijgesteld van btw. De werkzaamheden vormen naar hun aard een wezenlijk, inherent en onafscheidbaar deel van aan patiënten geboden medische verzorging (chirurgie). Er is in beide gevallen geen sprake van het ter beschikking stellen of uitlenen van personeel of arbeidskrachten. Ook is er in beide gevallen geen sprake van een arbeidsovereenkomst met het ziekenhuis of enig andere juridische band waaruit een verhouding van ondergeschiktheid ontstaat ten aanzien van arbeids- en bezoldigingsvoorwaarden.

Door de arresten van de Hoge Raad is de behandeling van zzp’ers en maatschappen die op grond van een overeenkomst van opdracht gezondheidskundige diensten verrichten fundamenteel gewijzigd. Vanaf datum van dit arrest zijn zzp’ers en maatschappen vrijgesteld van btw voor alle werkzaamheden die vallen binnen de uitoefening van werkzaamheden als individuele Wet BIG beroepsbeoefenaar of gezondheidskundige diensten, die naar hun aard een wezenlijk, inherent en onafscheidbaar deel vormt van door ziekenhuizen aan patiënten geboden vrijgestelde medische verzorging. Voorwaarde voor de btw-vrijstelling is dat geen sprake is van een uitleenovereenkomst, dienstbetrekking van degenen die het werk verrichten bij het ziekenhuis of van enige andere juridische band tussen de maatschap en, of de maten of werknemers van de maatschap waaruit toch een verhouding van ondergeschiktheid bestaat ten aanzien van arbeids- en bezoldigingsvoorwaarden tegenover het ziekenhuis/verzorgingsinstelling.

Overigens geeft de staatssecretaris expliciet aan dat de vrijstelling niet geldt voor uitzendbureaus die medisch personeel uitlenen. De Belastingdienst zal belastingplichtigen vanaf 13 juni 2014 conform de vrijstelling behandelen. Als al eerder tijdig bezwaar en beroep is aangetekend tegen de btw-plicht en dit bezwaar en/of beroep is nog niet definitief afgedaan, dan worden deze belastingplichtigen vanaf de datum van hun bezwaar vrijgesteld van btw. Bron: MvF 09-07-2014, brief over diverse btw-onderwerpen

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat