Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Geen ontkoppeling btw-nummer en BSN

10 juli 2014

Staatssecretaris Wiebes van Financiën heeft in een brief aan de Tweede Kamer laten weten dat hij niet van plan is het btw-nummer voor nieuwe zzp’ers los te koppelen van het burgerservicenummer (BSN). De Kamerleden Van der Linde (VVD) en Oosenbrug (PvdA) hadden hiertoe een motie ingediend bij vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor het jaar 2014. In deze motie werd de regering verzocht voor nieuwe zzp’ers een btw-identificatienummer te gebruiken dat niet gekoppeld is aan het burgerservicenummer (BSN) om zo fraude tegen te gaan.

Ondernemers zijn immers verplicht, een aantal gegevens waaronder het btw-nummer gemakkelijk, rechtstreeks en permanent toegankelijk openbaar te maken voor hun afnemers. Volgens de staatssecretaris is een btw-nummer dat niet op het BSN is gebaseerd, ook een persoonsidentificerend nummer in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens. Met andere woorden, daarmee wordt het privacyprobleem dat volgens sommigen uit het gebruik van zo’n nummer voortvloeit, niet opgelost. Daarnaast is de kans op identiteitsfraude bij het proces van omzetbelasting niet zodanig groot dat deze een algemene wijziging met betrekking tot het btw-nummer rechtvaardigt. Dit heeft de staatssecretaris in zijn brief van 2 juni jl. al aangegeven in relatie tot het hanteren van één bankrekeningnummer bij de teruggaaf van omzetbelasting.

Tenslotte heeft de Belastingdienst in de afgelopen periode onderzocht wat de effecten van uitvoering van de motie voor de processen bij de Belastingdienst en belastingplichtigen zouden zijn. Conclusie is dat dit een grote en prohibitieve impact heeft op de continuïteit van het uitvoeringsproces. Dit is met name voor de omzetbelasting het geval. Het btw-nummer vervult immers een essentiële rol binnen de omzetbelasting bij het aangifte doen door de ondernemer, in de gegevensuitwisseling binnen het stelsel van intracommunautaire transacties en in de facturen tussen ondernemers voor het recht van vooraftrek van btw. De introductie van een apart nummer naast het BSN voor één en dezelfde persoon leidt tot zodanige foutrisico’s op de genoemde terreinen dat daardoor de (massale) uitvoering en handhaving van omzetbelasting niet meer kan worden gewaarborgd. Bron: MvF 09-07-2014, brief over diverse btw-onderwerpen

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat