Uw boekhouding laten doen?

Zorgeloos boekhouden begint hier!


AOW-leeftijd gaat omhoog

12 juli 2012.

De Wet verhoging AOW-leeftijd is, voor de start van het zomerreces, door de Eerste Kamer aangenomen. Daarbij zijn diverse moties aangenomen. Zoals de motie waarin de regering verzocht wordt het zogenoemde doorwerkvereiste te laten vervallen en de motie waarin de regering wordt verzocht te bevorderen dat het einde van de arbeidsovereenkomst van rechtswege gelijk is aan de pensioenrichtleeftijd.

Minister Kamp heeft toegezegd dat er een overgangsregeling komt voor mensen die in 2013 met pensioen gaan en recht hebben op alleen AOW of een klein pensioen of die al met vervroegd pensioen zijn gegaan voordat zij wisten dat de pensioenleeftijd omhoog zou gaan. Deze mensen hebben zich niet echt kunnen voorbereiden op het feit dat de verhoging van de AOW-leeftijd op korte termijn ingaat.

De Wet uitwerking fiscale maatregelen Begrotingsakkoord 2013 en de Wet bankenbelasting zijn aangenomen. Ook is het wetsvoorstel Wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen aangenomen, waarin de afspraken uit het Lenteakkoord ten aanzien van mobiliteit zijn uitgewerkt. Hierdoor komen de werkbonus werknemers en de werkbonus werkgevers te vervallen en zullen de middelen voor mobiliteit meer gericht worden op groepen met de grootste afstand tot de arbeidsmarkt (uitkeringsgerechtigden en arbeidsgehandicapten).

De Eerste Kamer heeft ook de Wet herziening gerechtelijk kaart aangenomen. Door dit laatste wetsvoorstel zullen de gerechtshoven van Leeuwarden en Arnhem per 1 januari 2013 worden samengevoegd. Het aantal arrondissementen wordt dan teruggebracht van 19 naar 11. In het wetsvoorstel werd voorgesteld om de arrondissementen naar 10 terug te brengen. Door de Eerste Kamer is echter een motie ingediend om het gebied Oost-Nederland te splitsen. Minister Opstelten zal hiertoe zo spoedig mogelijk een wetsvoorstel indienen. Bron: EK 10-07-2012

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat