Uw boekhouding laten doen?

Zorgeloos boekhouden begint hier!


Balans

Binnen de boekhouding vormt de balans het overzicht van de bezittingen en schulden, ofwel van de activa en de passiva van een onderneming.

De balans wordt aan de debetzijde opgedeeld in een aantal hoofdgroepen:

 • Immateriële vaste activa
 • Materiële vaste activa
 • Financiële vaste activa
 • Vorderingen
 • Liquide middelen
 • Voorraden
 • Effecten

Aan de creditzijde vinden wij op de balans:

 • Eigen vermogen
 • Voorzieningen
 • Langlopende schulden
 • Kortlopende schulden

De balans is een momentopname, bijvoorbeeld 31 december van enig jaar, van de bezittingen en schulden van een onderneming, de winst- en verliesrekening geeft echter de cijfers over een bepaalde periode weer, bijvoorbeeld over de periode van 1 jaar.

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat