Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Parkeerruimte of multifunctionele ruimte?

25 september 2015

De verhuur van parkeerruimte vormt een belaste prestatie. Betreft het echter een multifunctioneel ruimte die primair wordt gebruikt voor andere doeleinden dan parkeren van een voertuig, dan is de verhuur op grond van een beleidsbesluit mogelijk vrijgesteld. Maar wanneer is hiervan sprake? Een verhuurder ontvangt een naheffingsaanslag omzetbelasting over de periode 1 januari 2010 tot en met 31 december 2010.

De naheffingsaanslag heeft betrekking op de verhuur van elf garageboxen aan particulieren. In de huurovereenkomsten met de huurders is opgenomen dat het gehuurde uitsluitend is bestemd om te worden gebruikt als garage/bergruimte. De verhuurder is het niet eens met de naheffingsaanslag en gaat in bezwaar en beroep. Hij beroept zich daarbij op een beleidsbesluit van de staatssecretaris van 11 september 2009, waarin is opgenomen dat de verhuur van een multifunctionele ruimte die primair wordt gebruikt voor andere doeleinden dan parkeren is vrijgesteld.

De rechtbank ging hier niet in mee. Weliswaar worden garageboxen vaak voor andere zaken gebruikt, maar volgens de rechtbank wordt een garagebox zowel naar maatschappelijke opvattingen als in het spraakgebruik gezien als een mogelijke parkeerruimte voor een voertuig. In hoger beroep heeft de verhuurder meer geluk. Het hof wijst er op dat in de huurovereenkomst noch het gebruik als parkeerplaats, noch het gebruik voor andere doeleinden is uitgesloten. Maar anders dan de rechtbank concludeert, leidt volgens het hof de constatering dat garageboxen in de praktijk vaak gebruikt worden voor andere doeleinden dan parkeren, tot de conclusie dat het hier gaat om multifunctionele ruimten die op grond van het besluit van de staatssecretaris zijn vrijgesteld. Bron: Hof Den Bosch 11-09-2015

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat