Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Standaard btw-aangifte in aantocht

28 oktober 2013.

De Europese Commissie heeft een voorstel gedaan voor een nieuwe standaard btw-aangifte. Dit kan bedrijven in de EU, volgens de Commissie, tot 15 miljard euro per jaar aan besparingen opleveren. De Europese Commissie wil met dit initiatief de administratieve rompslomp voor bedrijven drastisch verlagen, de naleving van wetgeving vergemakkelijken en de belastingdiensten in de Unie efficiënter maken.

Volgens het voorstel krijgen bedrijven een uniforme reeks aan verplichtingen waar zij aan moeten voldoen als zij hun btw-aangifte indienen. Bedrijven moeten dan in de EU overal dezelfde basisgegevens verstrekken en binnen dezelfde termijnen. Omdat eenvoudigere procedures makkelijk na te leven zijn en makkelijker kunnen worden gehandhaafd, moet het voorstel ook bijdragen aan een betere naleving van de btw-regels en tot hogere btw-inkomsten. Jaarlijks worden er door EU-belastingplichtigen in totaal 150 miljoen btw-aangiften bij de nationale belastingdiensten ingediend.

Momenteel bestaan er grote verschillen tussen de lidstaten wat betreft de vereiste gegevens, de opmaak van de nationale formulieren en de indieningstermijnen. Voor grensoverschrijdende bedrijven zijn btw-aangiften daarom een complexe, dure en omslachtige aangelegenheid. Bedrijven die actief zijn in meer dan één lidstaat, hebben er ook over geklaagd dat het moeilijk is om aan alle btw-verplichtingen te voldoen omdat die zo complex zijn. De standaard btw-aangifte die wordt voorgesteld, zal voor een vereenvoudiging zorgen van de gegevens die bedrijven aan de belastingdiensten moeten verstrekken. De aangifte zal slechts vijf verplichte vakken bevatten. De lidstaten krijgen de mogelijkheid om een aantal aanvullende gestandaardiseerde elementen te verlangen, tot maximaal 26 gegevensvakken.

Dit is een enorme verbetering ten opzichte van de huidige situatie, waarbij voor een aantal lidstaten tot honderd vakken moeten worden ingevuld. De standaard btw-aangifte moet maandelijks worden ingediend, behalve door kleine ondernemingen, die dit op kwartaalbasis mogen doen. De verplichting om een btw-jaaroverzicht in te dienen - die in sommige lidstaten nu bestaat -, zal worden afgeschaft. Het voorstel stimuleert ook elektronische indiening; de standaard btw-aangifte zal immers overal in de Unie langs elektronische weg kunnen worden ingediend. Deze grote vereenvoudiging van het btw-aangifteproces ondersteunt het bredere streven van de Commissie om de administratieve lasten te verlagen en belemmeringen voor de handel weg te nemen.

Het voorstel draagt ook in belangrijke mate bij aan de totstandbrenging van een efficiënter en fraudebestendiger btw-stelsel. De btw is goed voor circa 21 % van de inkomsten van de lidstaten, maar toch is in 2011 zo'n 193 miljard euro niet geïnd. Door te zorgen voor een systeem waarmee het zowel voor belastingplichtigen als belastingdiensten gemakkelijker werken is, kan de standaard btw-aangifte de fiscale naleving verbeteren en het nalevingstekort dichten. In die zin kan het huidige voorstel een belangrijke bijdrage leveren aan de begrotingsconsolidatie in de gehele EU door de overheidsinkomsten te verhogen. Bron: Europese Commissie 23-10-2013

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat