Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Samenhangende zaken of niet?

9 november 2015

Indien een beroepschrift is ingediend tegen twee of meer samenhangende besluiten of als twee of meer indieners tegen hetzelfde besluit een verzoekschrift indienen, dan is er sprake van samenhangende zaken en is slechts eenmaal griffierecht verschuldigd. Maar is er sprake van samenhangende zaken als de erfgenamen van een erflater gezamenlijk in beroep gaan tegen de aan hen afzonderlijk bij de aanslagen erfbelasting opgelegde beschikkingen heffingsrente? De vijf erfgenamen van een erflater, kinderen en kleinkinderen, tekenen gezamenlijk bezwaar aan tegen de aan hen opgelegde aanslagen erfbelasting en beschikkingen heffingsrente.

Nadat de inspecteur bij afzonderlijke uitspraken op bezwaar de aanslagen en rentebeschikkingen handhaaft, gaan zij in beroep tegen de rentebeschikkingen. Hun gemachtigde dient namens de erfgenamen één beroepschrift in gericht tegen de rentebeschikkingen. De rechtbank splitst het beroepschrift echter in vijf afzonderlijke beroepen en heft bij iedere eiser € 45 griffierecht. Met het beroep tegen de heffingsrente – die moet volgens de erfgenamen verlaagd worden naar het niveau van staatsobligaties (max. 2% per jaar) – is de rechter snel klaar. De heffingsrente is vastgesteld volgens de wettelijke regeling en noch de inspecteur noch de bestuursrechter kan hiervan afwijken. De erfgenamen menen ook dat ten onrechte vijf maal griffierecht is geheven. Volgens hen betreft het samenhangende zaken.

Hier overweegt de rechtbank dat uit de parlementaire geschiedenis van artikel 8:41 Awb blijkt dat indien twee of meer indieners ter zake van twee of meer besluiten die zijn genomen ten aanzien van hen afzonderlijk beroep instellen, voor de indiening van het beroepschrift iedere indiener griffierecht is verschuldigd. Slechts indien twee of meer indieners één beroepschrift indienen ter zake van hetzelfde besluit is eenmaal griffierecht verschuldigd. Daar het beroepschrift in deze zaak is ingediend namens de vijf erfgenamen maar gericht is tegen de aan ieder van hen afzonderlijk opgelegde beschikking heffingsrente, betreft het geen samenhangende zaak. Het betreft dus geen beroepschrift tegen hetzelfde besluit, zodat terecht bij iedere erfgename griffierecht is geheven. Bron: Rb. Den Haag 26-03-2015 (publ. 5-11-2015)

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat