Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Geen herinvoering werknemerspremie WW

24 november 2015

In een reactie op het SER-advies ‘Werkloosheid voorkomen, beperken en goed verzekeren’ geeft het kabinet aan niets te zien in een herinvoering van de WW-premie voor werknemers. De SER had aangedrongen op herinvoering van een werknemerspremie WW uit het brutoloon, maar constateerde ook dat niet strookt met de Wet uniformering loonbegrip. In een reactie schrijft het kabinet te hechten aan de Wet uniformering loonbegrip en de daarmee bereikte vereenvoudiging.

Volgens het kabinet zou een herinvoering van de werknemerspremie leiden tot administratieve lastenverzwaring voor werkgevers. Ook zou dit gevolgen hebben voor de koopkracht van werkenden en niet-werkenden en voor de lastenontwikkeling van bedrijven. Het kabinet concludeert dat er geen mogelijkheid is om invulling te geven aan de in het Sociaal Akkoord afgesproken wens dat indien sociale partners meer de regie over de WW krijgen, het op den duur ook passend is om de publiek gefinancierde WW fifty-fifty te gaan betalen.

Ook de aanbevelingen van de SER om te komen tot een lastendekkende Awf-premie neemt het kabinet niet over. De SER wilde een lastendekkende premie op basis van langjarige gemiddelde. Ook het kabinet wil een stabiele premie, maar kijkt hierbij naar het gehele lasten- en premiebeeld en niet enkel naar de AWf-premie. Het kabinet wil de mogelijkheid open houden om zo nodig verschuivingen aan te brengen tussen en binnen de verschillende lastensoorten voor ondernemers dan wel om lastenverlichting te bereiken. scheiding tussen premies en uitgaven WW juist de conjunctuurdempende werking die de SER voor ogen heeft bij deze aanbeveling. Om deze redenen kan het kabinet deze aanbeveling niet overnemen. Wel wil het kabinet de sociale partners meer betrekken bij de jaarlijkse premievaststelling en het daarbij via de Stichting van de Arbeid om een zwaarwegend advies vragen. Bron: Min SZW 24-11-2015

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat