Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Pensioenakkoord bereikt

19 december 2013.

Het kabinet heeft met VVD, PvdA, D66, ChristenUnie en SGP een akkoord bereikt over de pensioenopbouw. In een kamerbrief hebben de staatssecretarissen Weekers (Financiën)en Klijnsma (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) het akkoord toegelicht.

De nieuwe voorstellen zorgen voor de noodzakelijke hervorming van de fiscale pensioenopbouw. Tegelijkertijd blijft de mogelijkheid tot opbouw van een adequaat pensioen behouden. Nu mensen langer werken, kunnen ze ook langer pensioen opbouwen. Hierdoor kan de jaarlijkse pensioenopbouw worden verminderd, met lagere premies tot gevolg. Deelnemers krijgen meer vrije bestedingsruimte voor eigen besparingen zoals aflossing op de hypotheek of consumptie. Deze bestedingsimpuls ondersteunt het economisch herstel. Het gaat om de volgende maatregelen:

Premiewaarborgen en toezicht door De Nederlandsche Bank (DNB). Er worden negen waarborgen geïntroduceerd om te bewerkstelligen dat de hervorming van de pensioenopbouw leidt tot een daadwerkelijke daling van de premies. Aanpassing opbouw- en premiepercentages. Het opbouwpercentage wordt vast gesteld op 1,875%. Daarmee kan met 40 jaar opbouwen een pensioen worden gerealiseerd van 75% van het gemiddelde loon. De aftoppingsgrens van € 100.000 blijft bestaan. De fiscale oudedagsreserve en het lijfrentekader zullen worden aangepast.

Versterking positie zzp’ers. In navolging van de Begrotingsafspraken 2014 wordt momenteel de laatste hand gelegd aan een pensioenregeling voor zzp’ers. In aanvulling daarop worden de mogelijkheden tot pensioenopbouw voor zzp’ers verder versterkt. Zo komt er een regeling die het pensioenvermogen beschermt in geval van een beroep op de bijstand. De vrijwillige collectieve pensioenregeling zal worden uitgevoerd door een beleggingsinstelling.

Toekomst pensioenstelsel. In 2014 zal het kabinet een brede dialoog starten over de lange termijn toekomst van ons pensioenstelsel. Als onderdeel hiervan zal de SER gevraagd worden hierover uiterlijk eind 2014 een advies te geven.

Mogelijkheid tot inzet werknemersdeel pensioenpremie voor aflossing eigen woning (voorstel RMU). Het kabinet is bereid deze mogelijkheid te bieden en zal verkennen hoe dit zorgvuldig ingepast kan worden op zo kort mogelijke termijn. Een uitvoerbaarheidstoets zal daar deel van uitmaken, waarbij ook de voor- en nadelen van varianten worden bezien.

Als dekking zal het wetsvoorstel pensioen- en lijfrente-excedentregelingen worden ingetrokken. Ook wordt voorgesteld de btw-koepelvrijstelling voor pensioenuitvoering af te schaffen. Daarnaast wordt de leeftijdsgrens van de mobiliteitesbonus voor uitkeringsgerechtigden verhoogd van 50 naar 56 jaar (premiekorting). Bestaande rechten zullen worden gerespecteerd. Verder zal het pensioenplan ten koste gaan van een deel van de middelen die bestemd waren voor lastenverlichting voor bedrijven. Bron: MvF 18-12-2013, kamerbrief

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat