Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


OR-leden moeten draagvlak organiseren

19 december 2013.

In een brief aan minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid schrijft de Commissie Bevordering Medezeggenschap (CBM) van de SER dat het belangrijk is dat mensen die zich kandidaat willen stellen voor de ondernemingsraad draagvlak hebben in de onderneming. Ze moeten dit organiseren.

Met ingang van 19 juli 2013 is de WOR aangepast. De wetswijziging betrof voornamelijk een aanpassing van de financiering van het scholingssysteem voor OR-leden, maar bij de behandeling in de Tweede Kamer is ook een amendement aangenomen van het Kamerlid Van Weyenberg waarmee de handtekeningeneis voor zogeheten vrije kandidaten, die niet via een vakbond kandidaat worden gesteld, uit de WOR wordt geschrapt. Voorheen moesten zij handtekeningen van collega’s verzamelen die hun kandidatuur willen ondersteunen. De minister vroeg de CBM hoe OR-kandidaten in de nieuwe situatie zich kunnen verzekeren van draagvlak. In haar reactie merkt de CBM op dat door de wetswijziging een verschil is ontstaan tussen personen op vakbondslijsten en zogeheten vrije kandidaten.

Voor de vakbondslijsten blijft een draagvlakeis bestaan. Ook nu geldt voor kandidaatstelling via vakbondslijsten dat belangstellenden (kunnen) worden voorgedragen door de bond nadat deze heeft overlegd met de leden van de betreffende vakbond in de onderneming over de samenstelling van de kandidatenlijst (art. 9 lid 2 sub a WOR). Medewerkers die zich via een vrije lijst kandidaat willen stellen kunnen zich laten voordragen, maar kunnen nu ook zichzelf kandideren en hoeven - anders dan vroeger - geen handtekeningen op te halen om hun kandidaatstelling te ondersteunen c.q. draagvlak aan te tonen. In haar brief onderstreept de CBM het belang van draagvlak. Zonder draagvlak kan een OR niet goed functioneren.

Dit is zowel in het belang van de werknemers als van de bestuurder van de onderneming. Draagvlak is nu echter een kwestie van maatwerk, aldus de CBM. Dat wordt niet landelijk voorgeschreven, maar overgelaten aan de ondernemingen. Het is aan de bestuurder en de OR om dit uit te werken. Wanneer de bestuurder met de OR afspraken maakt over het realiseren van draagvlak, kunnen deze worden opgenomen in het eigen OR-reglement. De afspraken mogen uiteraard niet in strijd zijn met de wet, maar er zijn volgens de CBM verschillende varianten denkbaar, zoals een op schrift uitgesproken steun van collega’s of een schriftelijke voordracht door collega’s. Het is vooral belangrijk om OR-kandidaten ervan te overtuigen dat ze draagvlak moeten organiseren. Bron: SER 6-12-2013

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat