Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Ontkoppeling btw-nummer en BSN?

4 december 2013

De Tweede Kamer heeft bij de behandeling van de begroting van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een motie aangenomen waarin de regering wordt verzocht voor nieuwe zzp’ers een btw-identificatienummer te gebruiken dat niet gekoppeld is aan het burgerservicenummer (BSN) en bestaande zzp’ers de mogelijkheid te bieden een nieuw btw-identificatienummer aan te vragen.

Volgens de Tweede Kamerleden mevrouw Oosenburg (PvdA) en de heer Van der Linde (VVD) roept de regering in een campagne tegen identiteitsfraude burgers op om het BSN onleesbaar te maken. Het btw-nummer voor zzp’ers is echter gekoppeld aan hun persoonlijke BSN. Omdat ondernemers verplicht zijn een aantal gegevens waaronder het btw-nummer ‘gemakkelijk, rechtstreeks en permanent toegankelijk’ openbaar te maken voor hun afnemers, kan deze wettelijke verplichting fraudebevorderend werken, terwijl het doel van deze wettelijke verplichting juist is om ondernemers te beschermen tegen frauduleuze ondernemingen.

Zij verzoeken daarom in een motie voor nieuwe zzp’ers een btw-identificatienummer te gebruiken dat niet gekoppeld is aan het BSN en bestaande zzp’ers de mogelijkheid te bieden een nieuw btw-nummer aan te vragen. Staatsecretaris Weekers heeft in een reactie de motie ontraden. Volgens de staatssecretaris zijn zzp’ers, die in de vorm van een eenmanszaak een onderneming drijven, als natuurlijk persoon de belastingplichtige voor de heffing van btw.

Aangezien de Europese BTW-richtlijn vereist dat aan iedere belastingplichtige een individueel btw-identificatienummer wordt toegekend, is het niet mogelijk een nummer toe te kennen dat niet aan de persoon is gekoppeld.

Ook een btw-nummer dat niet op het BSN is gebaseerd, zou dus een persoonsidentificerend nummer in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens zijn. Zowel bij de totstandkoming van de Europese BTW-richtlijn als bij de implementatie ervan in de Wet op de omzetbelasting 1968, zijn de gevolgen van gebruik van een aan de persoon gekoppeld btw-nummer voor de persoonlijke levenssfeer afgewogen. Btw-nummers van zowel natuurlijke als rechtspersonen worden soms gebruikt voor het opmaken van valse facturen, met het oog op oneigenlijk gebruik van btw-regelingen. Het toekennen van een nieuw nummer, dat gelet op het voorgaande ook weer aan de btw-plichtige (rechts)persoon gekoppeld zal moeten zijn, biedt voor deze gevallen geen soelaas.

De Belastingdienst besteedt in het kader van fraudebestrijding uiteraard wel de nodige aandacht aan dit fenomeen. Bij fraudemeldpunten op het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en bij de Belastingdienst zijn op dit moment geen signalen bekend van omvangrijk oneigenlijk gebruik van BSN-nummers die uit btw-nummers van eenmanszaken zijn afgeleid.

Mochten de indieners van de motie over signalen beschikken waaruit wel af te leiden valt dat met BSN’s die direct afgeleid zijn uit btw-nummers wordt gefraudeerd, dan is het van belang om hiervan kennis te kunnen nemen. Dan kan bekeken wordt of hieruit patronen af te leiden zijn en welke actie ondernomen kan worden. Bron: MvF 03-12-201

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat