Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Minder ontslagvergunningen aangevraagd en verleend in 2015

8 april 2016

In 2015 zijn bij het UWV aanmerkelijk minder ontslagvergunningen aangevraagd dan in het jaar daarvoor. Ook heeft het UWV minder ontslagvergunningen verleend. Dit heeft te maken met het economisch herstel, maar ook met de Wet werk en zekerheid, waardoor per 1 juli 2015 het ontslagrecht ingrijpend is gewijzigd. In 2015 werden in totaal 34.389 ontslagvergunningen aangevraagd. In 2014 betrof dat aanmerkelijk meer: 47.284. De afname zit hem met name in het aantal aangevraagde ontslag vergunningen vanwege bedrijfseconomische redenen. In 2015 werden 28.285 aanvragen ingediend voor ontslag om bedrijfseconomische redenen; het jaar daarvoor betrof dit 40.462 aanvragen.

UWV geeft in het begin april gepubliceerde jaarverslag aan dat de aantrekkende economie heeft geleid tot minder aanvragen. Daarnaast lijken werkgevers en werknemers vaker te proberen er zelf uit te komen. Het aantal ontslagaanvragen vanwege langdurige arbeidsongeschiktheid nam vorig jaar iets toe ten opzichte van het jaar daarvoor: van 4.554 in 2014 naar 4.968 in 2015. Wel schrijft het UWV in haar jaarverslag dat na 1 juli er een daling optrad in het aantal aanvragen. Een verklaring hiervoor wordt niet gegeven, maar mogelijk hangt dit samen met de wijziging in het ontslagrecht waardoor bij ontslag bij langdurige arbeidsongeschiktheid een transitievergoeding verschuldigd kan zijn. Daarnaast werden in 2015 1.136 ontslagvergunningen aangevraagd vanwege een andere ontslaggrond dan bedrijfseconomisch of arbeidsongeschiktheid. Circa twee derde van de in 2015 ingediende ontslagvragen betroffen aanvragen volgens oud-recht (BBA), de overige volgens nieuw recht WWZ.

Per 1 juli 2015 kunnen werkgevers bij het UWV alleen nog terecht voor een ontslagvergunning om bedrijfseconomische gronden of vanwege langdurige arbeidsongeschiktheid; voor de overige ontslaggronden is een gang naar de kantonrechter noodzakelijk. Het aantal verleende ontslagvergunning is ook fors teruggelopen: van 23.551 in 2014 naar 17.804 in 2015. Het aantal verleende ontslagvergunningen om bedrijfseconomische gronden bedroeg in 2015 17.804, een afname van ruim 27%. Het aantal verleende vergunningen vanwege arbeidsongeschiktheid nam met minder dan 4% af naar 3.644 in 2015. Het aantal ontslagvergunningen voor overige gronden nam met bijna 50% af tot 487.

Overigens leidde minder dan de helft van de in 2015 afgehandelde aanvragen (in totaal 37.030) tot een ontslagvergunning. In circa 11% van de gevallen werd de vergunning afgewezen en in bijna een derde van de gevallen werd de aanvraag door de werkgever ingetrokken. Bron: UWV 6-4-2016

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat