Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Vertrouwen in de toekomst

11 Oktober 2017

Op dinsdag 10 oktober 2017 hebben de onderhandelingspartners VVD, CDA, D66 en ChristenUnie het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’ gepresenteerd. Veel punten zijn al eerder in de pers verschenen. In het kort enkele plannen op het gebied van het belastingstelsel, Wet DBA, pensioenstelsel, arbeidsrecht en sociale zekerheid. Belastingen Invoering van een tweeschijvenstelsel met een basistarief van 36,93% en een toptarief van 49,5% Lage btw-tarief van 6% naar 9% Verlaging hypotheekrenteaftrek en eigenwoningforfait, uitfasering wet ter bevordering van het financieren van de eigen woning met eigen middelen. Aanpassing vermogensrendementsheffing Stapsgewijze verlaging Vpb-tarief, box 2-tarief gaat stapsgewijs omhoog Afschaffing dividendbelasting Wet DBA op de schop De Wet DBA wordt vervangen.

De nieuwe wet moet enerzijds (de inhuurder van) echte zelfstandigen zekerheid bieden dat er geen sprake is van een dienstbetrekking en anderzijds schijnzelfstandigheid (vooral aan de onderkant) voorkomen. Vernieuwing pensioenstelsel Voor alle contracten wordt een leeftijdsonafhankelijke premie verplicht en krijgen de deelnemers een opbouw die past bij de ingelegde premie. Hierbij wordt bezien of het fiscaal kader alleen nog op de pensioenpremie kan worden begrensd. Daarnaast komt er een collectieve buffer die wordt gevuld uit overrendement en zorgt voor bescherming tegen onvoorziene veranderingen in de levensverwachting en schokken op de financiële markten.

Arbeidsrecht Introductie van een cumulatiegrond in het ontslagrecht Aanpassing transitievergoeding: niet pas na twee jaar dienstverband recht op transitievergoeding, ook bij dienstverband langer dan tien jaar opbouw van 1/3 per jaar (nu 1/2 per jaar), mogelijkheid om scholingskosten in mindering te brengen op de transitievergoeding wordt verruimd. Aanpassing ketenregeling: van twee naar drie jaar, meer mogelijkheden om sectoraal af te wijken. Verruiming proeftijd bij vast contract of meerjarencontract. Sociale zekerheid Differentiatie van de WW-premie naar type contract waarbij contracten voor onbepaalde duur een lager premiepercentage toegerekend krijgen dan contracten voor bepaalde tijd. Voor het MKB (tot 25 werknemers) wordt de loondoorbetaling bij ziekte verkort naar één jaar. Bron: Regeerakkoord Vertrouwen in de toekomst, 10-10-2017

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat