Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Woning in aanbouw en renteaftrek

6 oktober 2014

De Hoge Raad heeft aangegeven wanneer er sprake is van een woning in aanbouw waarvoor hypotheekrente in mindering kan worden gebracht in de aangifte inkomstenbelasting. Men moet aansluiten bij het spraakgebruik dus er moeten op zijn minst werkzaamheden zijn gestart. De intentie om te bouwen is daarvoor niet voldoende. Een belastingplichtige heeft in juli 2002 een stuk grond gekocht met daarop een boerderij. Om de boerderij te kunnen kopen heeft de man een hypothecaire lening afgesloten. De inspecteur heeft de hypotheekrenteaftrek in de aangiftejaren 2002 en 2003 geaccepteerd. In de loop van 2003 blijkt dat een deel van de grond nodig is voor een reconstructie van de watergangen en een nieuw gemaal. De belastingplichtige besluit daarop de boerderij niet te renoveren en elders op het stuk grond een nieuwe woning te bouwen.

In 2008 wordt met de bouw van de woning begonnen. De inspecteur heeft de aftrek van hypotheekrenteaftrek voor het jaar 2007 niet geaccepteerd. De vraag is of kan worden gesproken van een in aanbouw zijnde woning waarvoor eigenwoningrente in aftrek mag worden gebracht. Volgens het hof is er geen sprake van een woning in aanbouw, omdat er in 2007 nog geen begin is gemaakt met activiteiten die duiden op het bouwrijp maken van de grond, bouw of verbouw van de woning. Daarmee is geen sprake van een in aanbouw zijnde woning in de zin van de wet. Volgens de Hoge Raad moet het allereerst gaan om een leegstaande woning of een woning in aanbouw. Daarnaast moet aannemelijk zijn dat de woning uitsluitend is bestemd om in het kalenderjaar of in één van de daaropvolgende twee jaren als eigen woning aan de belastingplichtige ter beschikking staan. In het spraakgebruik is pas sprake van een woning in aanbouw op het moment dat met de (feitelijke) bouwkundige werkzaamheden wordt begonnen. Een belastingplichtige die grond heeft gekocht met de intentie daarop een eigen woning te (laten) bouwen en die daarvoor een lening is aangegaan, kan de rente over die lening niet aftrekken voor zover die rente betrekking heeft op de periode tussen de aankoop van de grond en de aanvang van de bouwwerkzaamheden.

Volgens de Hoge Raad geeft de parlementaire behandeling onvoldoende aanleiding om het begrip woning in aanbouw anders uit te leggen dan in het spraakgebruik. Een stuk onbebouwde grond waarvoor de intentie bestaat om een woning op te (laten) bouwen, is dan ook geen woning in aanbouw. Dat geldt ook voor grond waarop een bouwwerk aanwezig is, dat de belastingplichtige wil (laten) slopen om daar vervolgens een woning op te bouwen. Bron: HR 03-10-2014

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat