Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Ondernemerschap bij thuiszorg

2 oktober 2014

Een BIG-geregistreerde verpleegkundige, die werkzaam is in de thuiszorg, is ondernemer voor de inkomstenbelasting. Zij heeft dan ook recht op zelfstandigenaftrek en op de MKB-vrijstelling. De gediplomeerd verpleegkundige is in de thuiszorg werkzaam bij verschillende zorgvragers. In 2008 heeft zij 2.480 uren in de thuiszorg gewerkt en daarmee € 46.740 aan inkomsten genoten. De verpleegkundige heeft de thuiszorg in 2008 via vijf instellingen verricht die allemaal zijn aangemerkt als toegelaten zorgaanbieders. De zorg die zij verleende, bestond uit zorg in natura zoals bedoeld in de AWBZ en particuliere zorg op basis van een PGB. In totaal heeft zij aan elf personen thuiszorg verleend. De verpleegkundige heeft overeenkomsten gesloten met de zorginstellingen en met de zorgvragers. De Belastingdienst heeft bij twee van de zorginstellingen boekenonderzoeken uitgevoerd. Bij beide instellingen komt de inspecteur tot de conclusie dat de zorgverleners in dienstbetrekking zijn en de vereiste zelfstandigheid ontbreekt.

In haar aangifte 2008 heeft de verpleegkundige aangegeven dat zij winst uit onderneming heeft genoten en aanspraak gemaakt op toepassing van de zelfstandigenaftrek en de MKB-vrijstelling. Volgens de inspecteur is echter sprake van resultaat uit overige werkzaamheden en zijn de zelfstandigenaftrek en de MKB-vrijstelling ten onrechte toegepast. Volgens Hof Arnhem-Leeuwarden is sprake van een zelfstandig uitgeoefend beroep, en dus van winst uit onderneming, als de werkzaamheden door een belastingplichtige zelfstandig en voor eigen rekening en risico worden verricht en daarbij ondernemersrisico wordt gelopen. Het hof geeft aan dat het feit dat het de verpleegster in het kader van de AWBZ niet is toegestaan om rechtstreeks aan zorgvragers thuiszorg in natura te verlenen, niet aan het fiscale ondernemerschap in de weg staat.

Daarnaast heeft zij particulier zorg verleend op basis van een PGB. De vraag is of de verpleegkundige voldoende zelfstandigheid bezit ten opzichte van haar opdrachtgevers, de instellingen. Dat de instellingen verantwoordelijk zijn voor de kwaliteit van de te verlenen zorg, hoeft aan die zelfstandigheid niet in de weg te staan. Ook niet als de verpleegster verplicht is binnen door de instellingen bepaalde kaders haar werk te verrichten. De verpleegkundige heeft volgens het hof aannemelijk gemaakt dat: (i) zij niet verplicht is opdrachten van de instellingen te aanvaarden, (ii) zij zich bij ziekte of vakantie tijdens een opdracht kan laten vervangen door een andere verpleegkundige die zij zelf moet zoeken, (iii) zij niet gehouden is een bepaald aantal vaste uren te werken, (iv) zij samen met de huisarts, familie en andere verpleegkundigen verantwoordelijk is voor het opstellen en uitvoeren van het zorgplan en (v) zij de werkzaamheden bij de zorgvrager naar eigen inzicht en zonder toezicht uitvoert. Mede gezien het feit dat de verpleegkundige voor vijf instellingen werkzaamheden heeft verricht, bezit zij ten opzichte van de instellingen voldoende zelfstandigheid. De verpleegkundige heeft geloofwaardig verklaard dat zij de vrijheid heeft van de tarieven van de instellingen af te wijken, maar dat dit in de praktijk nauwelijks voorkomt, omdat zij zichzelf daardoor ‘uit de markt’ zou prijzen. Volgens het hof loopt de verpleegkundige het risico dat zij geen of lagere omzet realiseert en dat zij aansprakelijk wordt gesteld voor fouten in de verpleegkundige zorg. Hiervoor heeft zij een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten.

De verpleegkundige kan als ondernemer worden aangemerkt en haar inkomsten vormen winst uit onderneming waarop de zelfstandigenaftrek en MKB-winstvrijstelling op van toepassing zijn. Naar aanleiding van deze uitspraak heeft FNV Zelfstandigen staatssecretaris Wiebes in een brief gevraagd alle zelfstandige zorgverleners in een vergelijkbare positie per direct een VAR_WUO voor 2014 te verschaffen. Bron: Hof Arnhem-Leeuwarden 23-09-2014; FNV Zelfstandigen, 1-10-2014

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat