Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Minder eigenrisicodragers WGA, terugkeerpremie ZW in 2015

25 maart 2014.

Het aantal eigenrisicodragers voor de WGA is begin dit jaar afgenomen. 8.000 werkgevers keerden terug naar het UWV en minder dan 300 werkgevers werden eigenrisicodrager. Bij de ZW was er wel sprake van een forse toename van het aantal eigenrisicodragers. Dit blijkt uit een brief van minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de ontwikkelingen in WGA- en ZW-markt. In deze brief kondigt Asscher ook de introductie van een terugkeerpremie aan per 1 januari 2015 voor werkgevers die na een periode van eigenrisicodragerschap ZW terugkeren naar de publieke verzekeraar UWV.

Het aantal werkgevers dat eigenrisicodrager is voor de WGA schommelt door de jaren heen. Het aantal eigenrisicodragers nam tot en met 2010 toe. Daarna stabiliseerde het aandeel eigenrisicodragers. Wel verandert de samenstelling van de eigenrisicodragerpopulatie. Het aandeel van grote werkgevers neemt toe ten opzichte van het aandeel van kleinere werkgevers, waardoor het aandeel eigenrisicodragers in de loonsom nog toeneemt. In 2012 en 2013 stabiliseert ook het aandeel eigenrisicodragers in de loonsom. In 2014 is voor het eerst een daling van het aandeel eigenrisicodragers te zien, zowel in aantal werkgevers als in de loonsom. Momenteel is ongeveer 39% van de grote, 39% van de middelgrote en 18% van de kleine werkgevers eigenrisicodrager voor de WGA.

Bij de Ziektewet is door de inwerkingtreding van de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters het aantal eigenrisicodragers toegenomen. Per 1 januari 2014 moeten middelgrote en grote werkgevers ook voor hun tijdelijk personeel een (gedeeltelijk) individueel gedifferentieerde premie betalen. Voor kleine werkgevers geldt een sectoraal bepaalde premie.

Vanwege een geconstateerde onevenwichtigheid bij de premievaststelling voor werkgevers die na een periode van eigenrisicodragerschap ZW terugkeren naar het UWV wil minister Asscher per 1 januari 2015 een terugkeerpremie introduceren. Hij geeft het voorbeeld van een grote werkgever die na meer dan twee jaar eigenrisicodragerschap terugkeert naar het UWV. De eerste twee jaar is dan een minimumpremie (in 2014 0,14%) verschuldigd. Aangezien direct na terugkeer al ZW-uitkeringen kunnen ontstaan, staat deze minimumpremie niet in verhouding tot het risico in de eerste twee kalenderjaren na terugkeer. Hierdoor zouden werkgever enkel vanwege de (te) lage premiestelling kunnen kiezen voor terugkeer naar het publieke stelsel. De minister wil daarom een meer risicodekkende ZW-premie in de eerste jaren na terugkeer naar het UWV. Deze terugkeerpremie moet gaan gelden voor (middel)grote werkgevers die na bekendmaking van deze Kamerbrief ervoor kiezen om na een periode van eigenrisicodragerschap ZW terug te keren naar het UWV.

Bron: Min SZW 20-03-2014, 2014-0000037540

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat