Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Compensatie stijging zorgpremie niet acceptabel

26 maart 2014.

Werkgeversorganisaties MKB-Nederland en VNO-NCW vinden het voorstel van minister Schippers van Volksgezondheid om de verhoging van de zorgpremie voor werkgever te compenseren met lastenverlichting elders, niet acceptabel. Deze compensatie is namelijk tijdelijk en afhankelijk van politieke besluitvorming, en hierdoor onzeker.

Door de overheveling van een deel van de langdurige zorg van de AWBZ naar de Zorgverzekeringswet zullen de zorgpremies toenemen. In een brief aan de vaste Kamercommissie voor VWS schrijven beide ondernemersorganisaties dat de hervorming van de langdurige zorg zal leiden tot hogere lasten op arbeid. In een brief van 4 maart had de minister een ‘zachte landing’ voorgesteld in de vorm van een tijdelijke aanvullende rijksbijdragen die vanaf 2015 tot 2019 wordt afgebouwd naar nul. Maar daarna zal volgens de werkgevers de Zvw last voor werkgevers met 1,6 miljar euro zijn toegenomen.

Een belangrijke grief van de werkgevers is dat zij geen enkele invloed hebben op de premie die ze betalen en de lasten die hieraan ten grondslag liggen. Het meefinancieren van de zorgverzekering van burgers via de werkgeverspremie Zvw zorgt er volgens hen voor dat werkgeverschap steeds duurder wordt in Nederland. De beloofde ‘compensatie’ zal al snel onvoldoende zijn: langdurige ouderenzorg zal vooral vanwege de vergrijzing sneller groeien dan de economische groei en de andere zorguitgaven. Structurele compensatie voor burgers en bedrijven, nu of in de komende jaren, zal al snel onvoldoende zijn. Het verband tussen een verlaging van een andere premie en de hogere Zvw-premie is na verloop van tijd uit het oog verloren. De doorberekening van de hogere zorglasten gaat echter wel automatisch door, omdat de 50%-50% verdeling van de premielasten tussen de inkomensafhankelijke en nominale premies wettelijk is vastgelegd.

De ondernemersorganisaties steunen het voornemen van het kabinet om de langdurige zorg te hervormen en het zorgstelsel houdbaar te maken. Een systeem echter waarin geen sprake is van optimale prikkels leidt volgens hen tot mogelijkheden voor afwenteling en onbeheersbare kostenontwikkeling. De werkgeverspremie in de Zvw in de huidige vorm vinden zij niet houdbaar. Het leidt tot automatisch oplopende loonkosten. De ondernemingsorganisaties bepleiten een fundamentele heroverweging van de werkgeverspremie in de Zorgverzekeringswet, waarmee de (financierings-)rol van werkgevers bij de zorgverzekering van burgers beëindigd kan worden.

Bron: MKB-Nederland 18-03-2014

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat