Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Fiscale aspecten cryptovaluta

7 Juni 2018

In een brief aan de vaste kamer commissie Financiën heeft staatssecretaris Snel vragen beantwoord over de fiscale aspecten van cryptovaluta. Ten aanzien van het minen en handelen in cryptovaluta door een natuurlijk persoon geeft de staatssecretaris aan dat het van de feiten en omstandigheden zal afhangen of er sprake is van een bron van inkomen. Als het gaat om speculatieve transacties waarbij het eindresultaat niet beïnvloedbaar is door verrichte arbeid zal niet snel sprake zijn van een bron van inkomen. Worden structureel positieve resultaten bereikt die kunnen worden verklaard door arbeid van een belastingplichtige dan zal er wel sprake zijn van een bron van inkomen. Cryptovaluta behoren tot de rendementsgrondslag van box 3. In de aangifte moet hiervoor de waarde in het economisch verkeer op de peildatum van een kalenderjaar worden vermeld. Aangezien niet wettelijk is vastgelegd welke koers moet worden gehanteerd, kan de koers op peildatum van het gebruikte omwisselplatform worden aangehouden.

Een IB-ondernemer of bv die een betaling ontvangt in cryptovaluta moet deze omrekenen naar euro’s. Het bedrag in euro’s wordt tot de omzet gerekend, zowel voor de winstbepaling voor de IB en Vpb als voor de btw. De omwisseltransactie kan een winst of verlies opleveren voor de winstbepaling. Als de cryptovaluta op de balansdatum aanwezig zijn, moet deze volgens goed koopmansgebruik worden gewaardeerd. Cryptovaluta zijn geen als liquide middelen, maar kunnen wel als vlottende activa worden aangemerkt. Onder omstandigheden kan ook sprake zijn van voorraad. In deze laatste situaties (vlottende activa dan wel voorraad) is de hoofdregel waardering op kostprijs of lagere marktwaarde.

Loon dat wordt uitbetaald in cryptovaluta moet voor de aangifte LH worden omgerekend in euro’s op het moment dat het loon wordt genoten. Loon in cryptovaluta wordt behandeld als loon in natura. Een IB-ondernemer die cryptovaluta koopt voor de normale bedrijfsuitoefening of om tijdelijk overtollige liquide middelen te beleggen kan deze de valuta tot zijn ondernemingsvermogen rekenen. In andere gevallen valt de cryptovaluta in box 3. Het minen en handelen van een bv in cryptovaluta speelt zich af in de winstsfeer. Resultaten moeten volgens goed koopmansgebruik in aanmerking worden genomen. De Belastingdienst werkt momenteel aan voorlichtingsmateriaal dat te zijner tijd op de website zal worden geplaatst. In de vierde EU anti-witwasrichtlijn zijn wijzigingen aangebracht waardoor regels worden opgenomen voor handelsplatformen en andere aanbieders van cryptovaluta. Naar verwachting treden deze wijzigingen eind 2019 in Nederland in werking. Bron: EK 28-05-2018

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat