Uw boekhouding laten doen?

Zorgeloos boekhouden begint hier!


Gerichte vrijstellingen (2020)

De gerichte vrijstellingen zijn posten welke binnen de nieuwe werkkostenregeling als vergoedingen en of verstrekkingen onbelast en tellen derhalve niet mee voor de bepaling van de totale werkkosten.

Vrijstellingen

 • zakelijk vervoer (ook woon-werkverkeer):
  • werkelijke kosten voor reizen per taxi, schip of vervoer vanwege inhoudingsplichtige (georganiseerd door inhoudingsplichtige)
  • kostenvergoedingen voor zakelijke reizen en woon-werkverkeer met eigen vervoer van maximaal € 0,19 per kilometer
  • overige situaties maximaal € 0,19 per kilometer
 • kosten van tijdelijk verblijf in het kader van de dienstbetrekking
 • bijscholing, cursussen, congressen, vakliteratuur (alleen op de werkplek), training en dergelijke, voor zover ze van belang zijn voor het werk van de werknemer
 • onderhoud en verbetering van kennis en vaardigheden ter vervulling van de dienstbetrekking
 • opleiding en/of studie met het oogmerk het verwerven van inkomsten
  • procedures tot erkenning van verworven competenties (EVC-procedures)
  • gereedschappen, computers, mobiele communicatiemiddelen en dergelijke apparatuur als deze voldoen aan het zogenoemde noodzakelijkheidscriterium
   • producten uit eigen bedrijf (vrij tot 20% van de waarde, maximaal € 500,- per werknemer per jaar)
   • outplacement
   • maaltijden met een meer dan bijkomstig zakelijk karakter (als gevolg van overwerk, koopavonden, dienstreizen en dergelijke)
   • arbovoorzieningen, zoals arbovoorzieningen in de werkruimte thuis welke samenhangen met de verplichtingen van de werkgever op grond van de Arbeidsomstandighedenwet
   • verhuiskosten (overbrengen inboedel: vrij, overige kosten max. € 7.750)
   • extraterritoriale kosten (extra kosten van tijdelijk verblijf buiten hermomstland)
   • verklaring omtrent gedrag (VOG) *met ingang 2020

   De voorwaarden voor het onbelast verstrekken van bovengenoemde posten zijn niet gewijzigd, de huidige fiscale regels gelden. Een specificatie van de kosten moet worden bewaard in de loonadministratie, als dat niet het geval is vallen de kosten onder het werkkostenforfait, zie werkkostenregeling.

    

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat