Uw boekhouding laten doen?

Zorgeloos boekhouden begint hier!


Fiscale maatregelen voor woningmarkt, bouwsector en huizenbezitter

21 september 2010.

In het Belastingplan 2011 stelt het kabinet een pakket tijdelijke maatregelen ter ondersteuning van de woningmarkt voor. De voorstellen beogen de woningmarkt een impuls te geven, enerzijds door de werkgelegenheid in de bouwsector te stimuleren en anderzijds door het uitbreiden van voorzieningen voor belastingplichtigen met dubbele woonlasten. Al met al gaat het om een serieus pakket van het kabinet dat de woningmarkt, de bouwsector en de huizenbezitter goed zal doen. Het gaat om de volgende maatregelen: Tijdelijke verlenging termijn verhuisregeling De maximale termijn voor het behoud van hypotheekrenteaftrek bij verkoop van de voormalige eigen woning wordt met een jaar verlengd. De termijn is thans twee jaar en wordt dan drie jaar. In een door de Tweede Kamer aangenomen motie van de Kamerleden Weekers en Blanksma-van den Heuvel wordt om deze termijnverlenging gevraagd. In aanvulling daarop verlengt het kabinet ook de maximale termijn voor het verkrijgen van hypotheekrenteaftrek voor de nog leegstaande toekomstige eigen woning en de toekomstige eigen woning die in aanbouw is, van twee jaar tot drie jaar. De verlenging van deze termijnen geldt voor de duur van twee jaar. Per 1 januari 2013 gaat voor beide situaties de huidige termijn weer gelden. Met deze maatregel komt het kabinet tegemoet aan de woningeigenaren die door de situatie op de woningmarkt ook buiten de normaliter geldende tweejaarsperiode nog worden geconfronteerd met dubbele woonlasten. Beide regelingen gelden tot eind 2012 en zijn voor de woningmarkt zeer welkome maatregelen. Herleving hypotheekrenteaftrek na tijdelijke verhuur De regeling voor herleving van de hypotheekrenteaftrek na tijdelijke verhuur kent een tijdelijk karakter voor de duur van twee jaar en vervalt ingevolge het Belastingplan 2010 per 1 januari 2012. Gezien de situatie op de woningmarkt verlengt het kabinet de looptijd van deze regeling met een jaar. Hierdoor is de regeling ook in 2012 nog van toepassing en vervalt de regeling pas per 1 januari 2013. Hiermee wordt nu reeds duidelijkheid gegeven ten behoeve van de woningmarkt. Tijdelijke verlenging termijn doorverkoop woningen De Jager neemt ook op het gebied van woningverkoop geen halve maatregelen. Als in 2011 een woning is gekocht en deze binnen een jaar weer van de hand wordt gedaan, hoeft alleen overdrachtsbelasting over de eventuele winst betaald te worden, niet over de gehele koopsom. Die termijn was een half jaar. Deze maatregel zal onder andere gunstig uitpakken voor mensen die in 2011 een gerenoveerd huis willen kopen. Als iemand bijvoorbeeld begin 2011 een oude woning koopt en deze laat renoveren om deze later weer met winst te kunnen verkopen, moet de renovatie en de verkoop nu binnen 6 maanden geschieden. Dat is erg kort. De verlenging tot 12 maanden doet dan ook meer recht aan het doel van de regeling, namelijk geen overkill aan overdrachtsbelasting binnen een kort tijdsbestek. Tijdelijke verlaging btw-tarief arbeidskosten renovatie woningen Het kabinet stelt voor het btw-tarief te verlagen van 19 procent naar 6 procent voor renovatie en herstel van woningen ouder dan twee jaar. Om uitsteleffecten te voorkomen keurt het kabinet vooruitlopend op de in dit wetsvoorstel opgenomen wetswijziging goed dat het verlaagde btw-tarief op desbetreffende diensten al met ingang van 1 oktober 2010 kan worden toegepast. De maatregel vervalt per 1 juli 2011. De btw-verlaging is goed nieuws voor de huizenbezitter en de bouwsector. Een huiseigenaar kan tussen 1 oktober 2010 tot 1 juli 2011 profiteren van een aanzienlijk belastingvoordeel als hij renovatiewerkzaamheden aan zijn huis laat verrichten. Het lage btw-tarief is alleen van toepassing op het arbeidsloon, niet op de materialen. Particulieren kunnen nu profiteren van de goedkopere diensten van vakmensen. Een win-winsituatie, want dit zal leiden tot een opleving in het aantal opdrachten. Dat kan de sector, die door de crisis zwaar is getroffen, goed gebruiken.

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat