Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Schadevergoeding voor plaatsen valse Google reviews

13 November 2017

Een man heeft volgens rechtbank Amsterdam onrechtmatig gehandeld jegens een kinderdagverblijf door het plaatsen van valse Google reviews. De man dient de door het kinderdagverblijf geleden materiële schade te vergoeden als ook de gemaakte kosten in de procedure tegen Google om de IP-adressen te achterhalen. Een man had gedurende tien maanden online onder aliassen negatieve Google reviews geplaatst en aangepast die betrekking hadden op een kinderdagverblijf in Amsterdam. Het kinderdagverblijf zag zich genoodzaakt te procederen tegen Google om de IP adressen te verkrijgen waarmee de valse reviews waren geplaatst en zodoende de identiteit van de gebruiker(s) te kunnen achterhalen en om de valse reviews te laten verwijderen. Het kinderdagverblijf heeft achterhaald dat de man de valse reviews had geplaatst en wendde zich tot rechtbank Amsterdam voor een vergoeding van haar schade wegens een aan de man toerekenbare onrechtmatige daad.

De man heeft niet weersproken dat de onrechtmatige daad hem kan worden toegerekend. De rechtbank oordeelt daarom dat hij jegens het kinderdagverblijf schadevergoeding verschuldigd is vanwege de valse Google Reviews. Het kinderdagverblijf vordert van de man een bedrag aan materiële schade, immateriële schade en gemaakte kosten in verband met het voeren van een procedure tegen Google. Het gevorderde bedrag aan materiele schade is volgens het kinderdagverblijf het loon van haar bestuurders die zich in totaal 15 werkdagen hebben moeten bezighouden met de gevolgen van de door de man geplaatste valse reviews. De rechtbank wijst deze vordering geheel toe. Het gevorderde bedrag aan immateriële schade wordt door de rechtbank afgewezen.

Volgens de rechtbank heeft het kinderdagverblijf niet voldoende gesteld en inzichtelijk gemaakt dat zij reputatieschade heeft geleden. De gevorderde vergoeding van de gemaakte kosten vanwege de procedure tegen Google wordt wel door de rechtbank toegewezen. Deze procedure was volgens de rechtbank noodzakelijk om de valse reviews te laten verwijderen en om de identiteit van de plaatster van de valse reviews te achterhalen. De man wordt veroordeeld tot betaling aan het kinderdagverblijf van een bedrag van (bijna) € 17.000,– aan schade en kosten. Bron: Rb. Amsterdam 18-10-2017

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat