Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Aanpassing wettelijk minimumloon per 1 juli 2016

19 mei 2016.

Op 18 mei heeft de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de nieuwe bedragen voor het minimumloon per 1 juli 2016 in de Staatscourant gepubliceerd. Deze verhoging vindt tweemaal per jaar plaats, per 1 januari en per 1 juli. Ditmaal bedraagt de verhoging 0,83%.

Het wettelijk minimumloon voor werknemers van 23 jaar en ouder bij een volledig dienstverband bedraagt per 1 juli 2016 per maand € 1.537,20. Per week wordt het wettelijk minimumloon per 1 juli € 354,75 en per dag € 70,95. Het minimumjeugdloon is van deze bedragen afgeleid volgens een staffelingspercentage variërend van 85% voor een 22-jarige tot 30% voor een 15-jarige. De minimumjeugdlonen worden dus ook per 1 juli 2016 aangepast.

In een Kamerbrief kondigde minister Asscher onlangs een aanpassing van de minimumjeugdlonen aan - onder andere verlaging van de leeftijdsgrens voor het minimumloon voor volwassenen en aanpassing van de staffel - maar deze aanpassingen zullen pas in 2017 hun beslag krijgen. Een landelijk wettelijk minimum uurloon kent de wet nog niet. In de Kamerbrief schreef de minister wel dat hij de mogelijkheden van een wettelijk minimum uurloon wil onderzoeken. Nu er nog geen wettelijk minimum uurloon is, kan het minimum uurloon per sector verschillen, afhankelijk van het aantal uren dat als normale arbeidsduur geldt.

Onder normale arbeidsduur wordt verstaan de arbeidsduur die in de desbetreffende sector is afgesproken voor een volledige dienstbetrekking. In de meeste cao’s is deze arbeidsduur voor een fulltime dienstverband gesteld op 36, 38 dan wel 40 uur per week. U vindt het voor uw bedrijf geldende uurloon door het minimumloon per week te delen door de normale arbeidsduur per week voor uw bedrijf. Let op: volgens het nieuwe handhavingsbeleid van de Inspectie SZW wordt bij de beoordeling of in een bedrijf het minimumloon wordt betaald niet meer uitgegaan van een werkweek van 40 uur per week, maar van de werkelijke normale wekelijkse arbeidsduur in de bedrijfstak. Bron: Stcrt 18-05-2016, nr. 24815

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat