Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Wettelijk minimumloon wordt uitgebreid naar opdrachtnemers

7 mei 2013.

Bij de Tweede Kamer is op 2 mei een wetsvoorstel ingediend waarmee het wettelijk minimumloon ook van toepassing is voor mensen die werken op basis van een opdrachtovereenkomst (ovo). Door betaling van het Wml aan deze groep moet misbruik van opdrachtnemers worden voorkomen.

Met dit wetsvoorstel wil minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de positie van werknemers zonder vast contract verbeteren. Het wetsvoorstel komt voort uit de discussies over het gebruik van de opdrachtovereenkomst in de postmarkt, maar geldt voor alle sectoren. Nu is het wettelijk minimumloon alleen van toepassing op de opdrachtovereenkomst (ovo) als het werk door één en dezelfde persoon wordt verricht. Dit criterium blijkt in de praktijk gemakkelijk te omzeilen, waardoor de opdrachtgever geen wettelijk minimumloon hoeft te betalen.

Met dit wetsvoorstel wordt dat voorkomen. Andere huidige criteria om het wettelijk minimumloon te moeten betalen zijn dat er maximaal sprake is van twee opdrachtgevers en dat de duur van de opdracht minstens drie maanden is. Deze criteria worden geschrapt. Het wettelijk minimumloon geldt niet voor zelfstandige opdrachtnemers (zzp’ers). Zij hebben een andere positie op de arbeidsmarkt en worden als ondernemer beschouwd. Van zzp’ers wordt bijvoorbeeld verwacht dat ze zelf invloed kunnen uitoefenen op de hoogte van hun tarieven.

Daarom is dit wetsvoorstel op hen niet van toepassing. Uit de Memorie van toelichting bij dit wetsvoorstel blijkt, dat met zzp’er in dit verband gedoeld wordt op een persoon die een bedrijf of beroep uitoefent en door de Belastingdienst als zelfstandig ondernemer wordt erkend. Dit zal doorgaans blijken uit een VAR-wuo. De Inspectie SZW die verantwoordelijk zal zijn voor de handhaving, zal – als de wet wordt aangenomen – dus ook het bezit van een VAR en de aard van de VAR van de opdrachtnemer controleren, om te beoordelen of het wettelijk minimumloon in desbetreffend geval zal moeten worden nageleefd. Bron: Min SZW 2-05-2013

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat