Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Reparatie Dagloonbesluit werknemersverzekeringen

10 maart 2016

Minister Asscher heeft op 7 maart een concept voor de wijziging van het Dagloonbesluit werknemersverzekeringen naar de Tweede Kamer gestuurd. Het wijzigingsbesluit past de regeling aan met het ook op starters, stakingsdagen en werknemers die na 104 weken ziekte in de WW komen.

Door een wijziging van het Dagloonbesluit per 1 juli 2015 wordt het dagloon voor de werknemersverzekering berekend aan de hand van het sv-loon gedurende de referteperiode van twaalf maanden te delen door 261 (het gemiddeld aantal uitkeringsdagen in een jaar). Wanneer iemand korter dan twaalf maanden heeft gewerkt, wordt het dagloon voor de WW dus lager dan het gemiddelde dagloon dat men zou krijgen als men alleen de daadwerkelijk gewerkte periode als uitgangspunt zou nemen. Ook wanneer een werknemer ziek is geweest in het jaar voordat hij werkloos werd, kan zijn WW-uitkering lager zijn. Omdat deze nieuwe berekening (voor 1 juli 2015 werd uitgegaan van het werkelijk aantal gewerkte dagen) nadelig uitvalt voor onder meer starters, flexwerkers en werknemers die na ziekte in de WW komen, is er aangedrongen op een aanpassing van het Dagloonbesluit.

In het concept dat nu naar de Kamer is gestuurd wordt het Dagloonbesluit zodanig gewijzigd dat kalendermaanden in de referteperiode waarin geen loon is genoten buiten beschouwing worden gelaten bij de berekening van het dagloon. Deze wijziging leidt ertoe dat wanneer een werknemer in een of meer kalendermaanden in de referteperiode geen loon heeft genoten, het totale loon in een jaar niet door 261 dagloondagen wordt gedeeld, maar door minder dagen. Door deze wijziging zullen starters, flexwerkers en herintreders bij de berekening op een hoger dagloon uitkomen. Ook voor vangnetters die 52 weken een ZW-uitkering hebben genoten en voor werknemers die na 104 weken ziekte een beroep doen op de WW wordt het Dagloonbesluit aangepast. In hun geval wordt de referteperiode voor de bepaling van het dagloon verlegd naar het jaar voorafgaande aan het aangiftetijdvak waarin de betrokken werknemer de bedongen arbeid niet kon verrichten vanwege ziekte. Dit zal in de praktijk ook vaak leiden tot een hoger dagloon. Ook wordt in het nieuwe Dagloonbesluit rekening gehouden met dagen waarop geen loon is ontvangen vanwege staking. Voor dit laatste is wel vereist dat stakingsdagen door de Belastingdienst worden opgenomen in de loonaangifte en de polisadministratie.

Het gewijzigde Dagloonbesluit zal niet eerder dan per 1 januari 2017 worden ingevoerd. De minister komt met een eenmalige tegemoetkoming voor WW-gerechtigden die in de periode van 1 juli 2015 tot de inwerkingtreding van het gewijzigde Dagloonbesluit te maken hebben gehad met een lager dagloon. Bron: Min SZW 7-03-2016

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat