Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Btw op factuur voor niet-belastbare handeling: afdragen

9 maart 2016

Een ondernemer die een factuur verstuurt met daarop verschuldigde btw dient, zelfs wanneer een belastbare handeling ontbreekt, deze btw wel af te dragen. Het feit dat niet alle facturen worden betaald, betekent niet dat de op die facturen vermelde btw niet kan worden nageheven.

Volgens de Wet op de omzetbelasting is degene die op een factuur op enigerlei wijze melding maakt van omzetbelasting, die belasting verschuldigd op het tijdstip waarop hij de factuur heeft uitgereikt; hij moet deze belasting voldoen. Een ondernemer heeft in juli 2009 door middel van cessie een vordering gekregen op een bv. De ondernemer heeft op 1 september 2009 met die bv een betalingsregeling getroffen, waarbij een betalingsschema voor deelbetalingen overeen is gekomen. De deelbetalingen worden volgens de overeenkomst vermeerderd met 19% btw. De ondernemer heeft elf keer een geschrift aan de bv uitgereikt met het opschrift factuur en de omschrijving deelbetaling. Ook is btw in rekening gebracht. De bv gaat in april 2012 failliet en heeft drie van de elf in rekening gebrachte betalingen voldaan. De ondernemer heeft de aan btw betaalde bedragen niet in zijn aangifte verwerkt, de bv heeft deze echter wel in aftrek gebracht. De inspecteur heeft daarop aan de ondernemer een naheffingsaanslag btw uitgereikt voor de uitgereikte facturen.

De ondernemer geeft aan dat het aflossen van een vordering geen economische activiteit in de zin van de Wet op de Omzetbelasting vormt en ook niet samenhangt met zijn onderneming(sactiviteiten). De facturen zijn door hem dan ook niet in zijn hoedanigheid als ondernemer uitgereikt. Artikel 37 van de Wet op de Omzetbelasting, dat bepaalt dat de ten onrechte op een factuur vermelde btw toch moet worden afgedragen, is volgens hem dan ook niet van toepassing. De Hoge Raad is echter een andere mening toegedaan. Op grond van dit artikel is de opsteller van een factuur de daarop vermelde btw verschuldigd, zelfs wanneer een belastbare handeling ontbreekt. Daarbij moet onder ‘factuur’ worden verstaan elk bescheid waarin van een ander betaling wordt gevorderd. Het feit dat een aantal uitgereikte facturen door de bv niet waren betaald, vormt geen aanleiding om de naheffingsaanslag te verminderen. Hoewel de Belastingdienst op grond van het neutraliteitsbeginsel niet méér omzetbelasting mag ontvangen dan aan de opsteller van de factuur daarop is betaald, gaat dat in dit geval niet op. Het beginsel ziet op gevallen waarin een belaste levering of een belaste dienst is overeengekomen. De op de geschriften vermelde bedragen vormen echter niet de tegenprestatie voor een door de ondernemer verrichte levering van een goed of dienst. Bron: HR 04-03-2016

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat