Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Voortgang maatregelen arbeidsmarkt

Minister Van Gennip en staatssecretaris Van Rij vragen over de brief over de Voortgang werken met en als zelfstandige(n) van 16 december 2022 beantwoord. Hieruit blijkt dat de inzet is om het wetsvoorstel rond de zomer als (internet)consultatie voor te leggen.

Bij de uitwerking van de hoofdelementen wordt voor de verduidelijking van het begrip ‘in dienst van’ uit art. 7:610 BW toegewerkt naar een gecomprimeerde lijst van criteria die de drie hoofdelementen (arbeid, loon en gezag) verder invullen. Gekeken wordt welke criteria zwaarwegend zijn ten opzichte van andere criteria die in de jurisprudentie voorkomen om werk op basis van een arbeidsovereenkomst, te onderscheiden van werk dat zonder arbeidsovereenkomst als zelfstandige kan worden gedaan. De hoofdelementen instructies en toezicht, inbedding in de organisatie en ondernemerschap verhouden zich zo tot elkaar dat bekeken moet worden hoe de criteria die wijzen op een gezagsrelatie (‘instructies en toezicht’ en ‘inbedding’) wegen ten opzichte van de criteria die wijzen op een werkende die voor eigen rekening en risico werkt als ondernemer. Dit moet nog worden uitgewerkt.

Rechtsvermoeden
Het rechtsvermoeden gekoppeld aan een uurtarief is uitsluitend een rechtsvermoeden van een arbeidsovereenkomst. Dat vermoeden kan worden weerlegd door aan te tonen dat er geen sprake is van arbeid, loon en werken in dienst van (gezag). Het uurtarief is een relatief eenvoudig criterium, waarmee de werkende zich kan beroepen op het rechtsvermoeden. De uiteindelijke toets of sprake is van een arbeidsovereenkomst blijft echter gebaseerd op arbeid, loon en werken in dienst van (gezag). Er ontstaat niet automatisch een arbeidsovereenkomst als onder dit uurtarief wordt gewerkt. Met de invoering van het rechtsvermoeden wordt iedere vorm van werk onder dit (nog vast te stellen) uurtarief niet onmogelijk gemaakt.

Handhavingsaanpak
De handhaving op de juiste kwalificatie van de arbeidsrelatie wordt op korte termijn verbeterd. Het kabinet heeft de ambitie om het handhavingsmoratorium uiterlijk per 1 januari 2025 volledig op te heffen. Daarnaast werkt het kabinet aan de doorontwikkeling van de webmodule om de duidelijkheid te vergroten onder welke voorwaarden buiten dienstbetrekking kan worden gewerkt.

Verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering
Het kabinet heeft in een brief van 3 april jongstleden een verdere invulling gegeven aan de verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen. Het kabinet heeft besloten om IB-ondernemers (en meewerkend partners) wel verplicht te verzekeren, en directeur-grootaandeelhouders en resultaatgenieters op dit moment niet. Wanneer het in de toekomst uitvoeringstechnisch wel haalbaar is om een onderscheid te maken tussen zelfstandigen met en zonder personeel, kan een verzekeringsplicht voor de dga’s zonder personeel worden ingevuld.

Bij IB-ondernemers is het aandeel onverzekerde, kwetsbare zelfstandigen aanzienlijk hoger dan bij dga’s. Door deze invulling van de kring van verzekerden kan in theorie het oprichten van een bv een manier worden om de verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering en de daarbij behorende premie te vermijden. Na invoering van de verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen, kunnen kleine ondernemers met een bruto jaarinkomen tot ongeveer € 29.000 een lagere belasting- en premiedruk realiseren door een bv op te richten en geen arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten. Het is echter niet waarschijnlijk dat dit in de praktijk zal leiden tot significante aantallen ondernemers die een bv oprichten met als hoofddoel de verzekeringsplicht en -premie te vermijden.

Bron: Min. SZW en MvF 31-05-2023

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat