Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Verplicht antidiscriminatiebeleid bij werving- en selectie

24 Juli 2019

Na de zomer wordt bij de Raad van State een wetsvoorstel aangeboden dat moet zorgen voor eerlijke werving- en selectieprocedures en gelijke kansen op de arbeidsmarkt. Het wetsvoorstel verplicht werkgevers tot een antidiscriminatiebeleid bij werving en selectie. De Inspectie SZW krijgt de bevoegdheid om hierop toe te zien. Dit schrijft staatssecretaris Van Ark op 11 juli 2019 in de voortgangsbrief arbeidsmarktdiscriminatie. In de voortgangsbrief geeft de staatssecretaris aan dat de inzet van het team arbeidsmarktdiscriminatie van de Inspectie SZW is verdubbeld en dat de expertise en ondersteuning is versterkt. Vooruitlopend op de wetsaanpassing is de Inspectie SZW van start gegaan met verkennende inspecties bij werkgevers en uitzend- en bemiddelingsbureaus. Hieruit blijkt dat werkgevers nog veel werk moeten verzetten om discriminatie in het werving- en selectieproces te voorkomen en tegen te gaan.

De verkennende inspecties worden de komende tijd voortgezet en uitgebreid naar andere werkgevers, websites en online dienstverleners. Er is een onderzoeksprogramma gestart om arbeidsmarktdiscriminatie tegen te gaan. Hierin werken onder andere TNO en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid samen. Het onderzoek richt zich op het voorkomen van (onbewuste) vooroordelen bij werving en selectie, het toepassen van effectieve maatregelen door werkgevers en de versterking van de informatiepositie en ontwikkeling van toezichtsinterventies door de Inspectie SZW. Uit een eerste pilot van de Inspectie SZW met mystery call–onderzoek onder uitzendbureaus die niet zijn aangesloten bij de ABU of NBBU blijkt dat 40% van de uitzendbureaus meeging in een verzoek van de fictieve werkgever met expliciete discriminatie op grond van afkomst.

In een eerder vergelijkbaar onderzoek van ABU onder haar leden was dit 13% en in een recent door NBBU uitgevoerd onderzoek onder haar leden was dit 26%. Beide brancheorganisaties leveren veel inspanningen richting hun leden om discriminatie tegen te gaan. Zo hebben beiden op 1 januari 2019 een nieuwe lidmaatschapseis ingevoerd die voorschrijft dat de leden een actief antidiscriminatiebeleid moeten voeren. De staatssecretaris kondigt aan dat er dit najaar meer onderzoeken en pilots zullen volgen met onder meer mystery -elementen. Daarbij zal de focus niet alleen op de uitzendbureaus liggen. Ook zal er ook naar andere discriminatiegronden dan afkomst worden gekeken. Bron: Min SZW 11-07-2019

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat