Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


BSN, btw en identiteitsfraude

5 juli 2016

Daar er geen sprake lijkt van een omvangrijk privacyprobleem, is de staatssecretaris van mening dat de praktische onmogelijkheid van het vervangen van het btw-nummer van zelfstandigen opweegt tegen hun belangen uit oogpunt van gegevensbescherming. Bij de Belastingdienst zijn geen gevallen bekend van identiteitsfraude die direct gerelateerd zijn aan het feit dat het btw-nummer gebaseerd is op het BSN. De leden Oosenbrug en Mei Li Vos (beiden PvdA) hebben wederom de risico’s op privacyproblemen en identiteitsfraude door de verspreiding van het Burger Servicenummer (BSN) bij paspoortkopieën en door de koppeling aan het btw-nummer aan de orde gesteld.

Volgens staatssecretaris Wiebes zijn bij de Belastingdienst echter geen gevallen bekend waarbij identiteitsfraude het directe gevolg is van de koppeling tussen btw-nummer en BSN en verplichte vermelding van dit nummer op documenten. Hij vindt het dan ook niet reëel om een relatie te leggen tussen toename van het aantal zelfstandigen en het risico op identiteitsfraude op basis van het btw-nummer. In tegenstelling tot de vragenstellers is de staatssecretaris van mening dat er een wettelijke basis is voor de koppeling van het btw-nummer aan het BSN. Op basis de Wet algemene bepalingen burgerservicenummer (Wabb) kunnen overheidsorganen bij het verwerken van persoonsgegevens in het kader van de uitvoering van hun taak gebruik maken van het BSN. Een van de taken van de Belastingdienst is het heffen van omzetbelasting.

Om ondernemers te identificeren ten behoeve van het uitvoeren van deze taak kan dus het BSN worden gebruikt. De Belastingdienst doet dat voor de ondernemers die als natuurlijke persoon hun onderneming drijven. De Wabb staat er niet aan in de weg dat aan het BSN elementen worden toegevoegd, bijvoorbeeld voor de bruikbaarheid van het nummer in systemen, of voor het voldoen aan Europeesrechtelijke verplichtingen, in geval van het btw-identificatienummer het voldoen aan de specificatie van dat nummer in de BTW-richtlijn 2006. Het btw-identificatienummer voldoet in dit licht ook aan de eisen van de Wet bescherming persoonsgegevens, in de zin dat het een nummer is dat bij de Wet op de omzetbelasting is voorgeschreven en door de Belastingdienst voor bij die wet voorgeschreven doeleinden wordt gebruikt. Met de stelling van de vragenstellers dat het praktische belang van de Belastingdienst niet opweegt tegen de omvangrijke privacyproblemen die voortvloeien uit de koppeling van het BSN aan het btw-nummer is de staatssecretaris het niet eens.

Zoals eerder aangegeven zijn bij de Belastingdienst geen gevallen bekend van identiteitsfraude die direct gerelateerd zijn aan het feit dat het btw-nummer gebaseerd is op het BSN. Van een omvangrijk privacyprobleem lijkt dan ook geen sprake. De staatssecretaris is van mening dat de praktische onmogelijkheid van het vervangen van het btw-nummer van zelfstandigen opweegt tegen hun belangen uit oogpunt van gegevensbescherming. Mochten zich onverhoopt gevallen voordoen waarin mensen aantoonbaar schade leiden als direct gevolg van de koppeling tussen BSN en btw-nummer én de verplichting om het btw-nummer te vermelden op documenten, dan is hij bereid te onderzoeken of zij voor eventueel geleden nadeel kunnen worden gecompenseerd. Bron: MvF 04-07-2016

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat