Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Deelcertificaat gaf geen recht op afdrachtvermindering onderwijs

15 juli 2013.

Een werkgever die zijn werknemers een deelcertificaat liet halen van een overigens wel erkende beroepsopleiding kon geen aanspraak maken op de afdrachtvermindering onderwijs. Om voor de afdrachtvermindering in aanmerking te komen moet de onderwijsinspanning namelijk gericht zijn op het afronden van de volledige beroepsopleiding.

Een vennootschap heeft 67 van haar 223 werknemers bij een onderwijsinstelling ingeschreven voor het traject 'Praktijk/Basisoperator'. Als de deelnemers het traject met een voldoende afsluiten, ontvangen zij het deelcertificaat 110: het praktijkdeel van de opleiding Basisoperator. Het praktijkdeel is onderdeel van de opleiding tot Basisoperator. Dit is een erkende beroepsopleiding die is opgenomen in het Centraal Register Beroepsopleidingen (Crebo-register). De opleiding Basisoperator bestaat in totaal uit vier deelkwalificaties, waarvan deelcertificaat 110 er een is.

De werknemers hadden, op individuele basis, een optie om de andere deelkwalificaties van de opleiding tot Basisoperator te behalen. Van deze optie heeft slechts een zeer gering aantal werknemers gebruik gemaakt. Vier werknemers hebben in de periode januari 2010 tot en met maart 2011 de volledige opleiding Basisoperator afgerond.

In de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen (WVA) zijn faciliteiten, waaronder de afdrachtvermindering onderwijs, opgenomen die voorzien in een vermindering van de af te dragen loonbelasting en premie volksverzekeringen. Voor werknemers die de beroepspraktijkvorming volgen van de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) van een beroepsopleiding (art. 7.2.2 lid 1, a t/m e Wet educatie en beroepsonderwijs, WEB) kan onder voorwaarden afdrachtvermindering onderwijs worden geclaimd. De beroepsopleiding Basisoperator (crebo-code 10425) kwalificeert als een beroepsbegeleidende leerweg (bbl). De vennootschap heeft in haar aangiftes januari 2010 tot en met maart 2011 afdrachtvermindering geclaimd. De Belastingdienst is echter van mening dat de vennootschap daar geen recht op heeft, omdat het gevolgde traject een deelkwalificatie van een erkende beroepsopleiding is (art. 7.2.3 WEB).

De rechtbank is van oordeel dat de vennootschap niet aannemelijk heeft gemaakt dat zij in aanmerking komt voor afdrachtvermindering. De werknemer moet een beroepspraktijkvorming van de bbl volgen zoals bedoeld in artikel 7.2.2 WEB en niet een deelkwalificatie als bedoeld in artikel 7.2.3 WEB. In dat oordeel is meegenomen dat het begrip ‘opleiding’ in de WEB wordt gedefinieerd, waarbij ook wordt gesproken van ‘onderdelen van een diploma’. Volgens de rechtsbank heeft de zinsnede ‘onderdelen van een diploma’ echter betrekking op het voortgezet onderwijs (vmbo, havo, vwo) waartoe beroepsopleidingen niet behoren.

De rechtbank geeft aan dat het behalen van de afzonderlijke deelkwalificaties kan leiden tot het voldoen aan de eindtermen voor de volledige beroepsopleiding. Het uiteindelijke voldoen aan de eindtermen is geen voorwaarde voor de afdrachtvermindering onderwijs, maar de onderwijsinspanning moet wel gericht zijn op het uiteindelijk afronden van de volledige beroepsopleiding. De inschrijving van de werknemers is niet gericht geweest op de afronding van de gehele beroepsopleiding. Een uitzondering hierop geldt wellicht voor het geringe aantal werknemers dat op individuele basis gebruik heeft gemaakt van de optie om de opleiding te vervolgen. Maar van hen is niet bekend of hun inschrijving primair gericht was op het afronden van de gehele beroepsopleiding. Omdat de vennootschap niet heeft gesteld dat de naheffingsaanslag loonheffing om deze reden verminderd zou moeten worden, wordt de inspecteur volledig in het gelijk gesteld. Bron: Rb. Noord-Nederland 4-06-2013

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat