Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Second opinion, wat is uw mening?

12 December 2016

Op internetconsultatie.nl is het ontwerpbesluit tot wijziging van het Arbeidsomstandighedenbesluit in verband met een second opinion en klachtenprocedure bij de bedrijfsarts gepubliceerd. Het ontwerpbesluit wijzigt het Arbeidsomstandighedenbesluit. Het is een uitwerking van het wetsvoorstel tot wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet. Er zijn bepalingen opgenomen over de second opinion bij een andere bedrijfsarts en de klachtenprocedure van een bedrijfsarts. Het doel van het ontwerpbesluit is om deze bepalingen met het oog op een goede en efficiënte toepassing nader uit te werken. Ten aanzien het recht op een second opinion is in het ontwerpbesluit onder meer omschreven dat de bedrijfsarts die hiervoor wordt ingeschakeld niet werkzaam is binnen de arbodienst of het bedrijf of de inrichting waarin de bedrijfsarts, die het eerste advies aan de werknemer heeft gegeven, werkzaam is.

De eerste bedrijfsarts moet aan de second opinion meewerken door aan de tweede bedrijfsarts alle relevante beschikbare informatie te verstrekken. De second opinion arts bespreekt zijn bevindingen met de werknemer, waarna deze laatste bepaalt of dit advies aan de eerste bedrijfsarts ter beschikking wordt gesteld. Indien de eerste arts van dit advies afwijkt, moet hij dit gemotiveerd aan de werknemer melden. Verder regelt het ontwerpbesluit de inrichting van een klachtenprocedure. Werkgevers en andere belanghebbenden kunnen via www.internetconsultatie.nl tot 9 januari 2017 reageren op het voorgelegde ontwerpbesluit. Bron: Internetconsultatie.nl 5-12-2016

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat