Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Aantal arbeidsongeschiktheidsuitkeringen licht gedaald

8 september 2016

Het aantal arbeidsongeschiktheidsuitkeringen is tussen 2003 en juni 2016 gedaald met 179.000. Sinds de piek in het aantal arbeidsongeschiktheidsuitkeringen in 2003 is het aantal uitkeringen tot 2012 gedaald, waarna het een aantal jaren stabiel bleef rond de 818.000. Dit jaar is het weer iets gedaald tot 810.000 eind juni.

Begin 2003 was er een piek in het aantal arbeidsongeschiktheidsuitkeringen, 993.000 uitkeringen, het hoogste aantal ooit. Daarna zette een daling in door strengere herkeuringen en de invoering van de Wet verbetering Poortwachter (2002). De Wet verbetering Poortwachter gaf werkgevers een grotere verantwoordelijkheid om arbeidsongeschikte werknemers snel te laten terugkeren in het arbeidsproces, waardoor na 2002 de instroom in de WAO afnam. Een andere wetswijziging die van invloed was op het aantal WAO-uitkering was de vervanging van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO) per 29 december 2005 door de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). Sindsdien worden nieuwe aanvragen voor een arbeidsongeschiktheidsuitkering worden gedaan op grond van de WIA.

Het aantal WAO-uitkeringen neemt sindsdien dan ook steeds af, van 796.000 eind juni 2003 tot 307.000 eind juni 2016. In het merendeel van de gevallen heeft de beëindiging te maken met het bereiken van de AOW-leeftijd. In 2011 leidde dit tot een extra uitstroom uit de WAO, doordat de eerste babyboomers (geboren in 1946) de AOW-gerechtigde leeftijd bereikte. Er zijn toen ruim 45.000 WAO-uitkeringen beëindigd. Eind vorig jaar was 58% van de mensen met een WAO-uitkering 55 jaar en ouder; minder dan 1% zat in de groep 25- tot 35-jarigen. Sinds de invoering van de WIA eind 2005 is het aantal WIA-uitkeringen toegenomen tot 243.000 eind juni 2016.

De WIA kent twee regelingen: de Inkomensvoorziening volledig arbeidsongeschikten (IVA), die een uitkering geeft bij volledige en duurzame arbeidsongeschiktheid, en de Werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA), die uitkeert bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid. Eind juni 2016 werden er 79.000 IVA-uitkeringen verstrekt en 164.000 WGA-uitkeringen. Gemiddeld komen er ongeveer 23.000 WIA-uitkeringen per jaar bij. Door de invoering van de Participatiewet krijgen jongeren alleen nog bij volledige en duurzame arbeidsongeschiktheid een Wajong-uitkering. Hierdoor is dit jaar voor het eerst het aantal Wajong-uitkeringen gedaald. Eind juni 2016 werden er nog 246.000 verstrekt. Bron: CBS 7-09-2016

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat