Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Partnerregeling voor mantelzorgers verruimd

4 juni 2013.

Staatssecretaris Weekers is met een overgangsregeling gekomen voor toepassing van de partnerregeling voor mantelzorgers voor de jaren 2010 en 2011. In plaats van de eis dat de verzorger een mantelzorgcompliment heeft genoten in verband met in het kalenderjaar voorafgaand aan het jaar van overlijden aan de erflater verleende zorg, is voldoende dat de erflater op het tijdstip van zijn overlijden een CIZ-indicatie voor extramurale hulp had.

Per 1 januari 2010 is de partnerregeling voor de erfbelasting voor mantelzorgers ingevoerd. Volgens die regeling kunnen bloedverwanten (in eerste graad) in de rechte lijn partners van elkaar zijn voor de heffing van erf- en schenkbelasting, als de bloedverwant onder meer een mantelzorgcompliment heeft ontvangen over het jaar vóór het overlijden van de erflater in verband met in dat voorafgaande jaar verleende zorg aan de erflater. Een mantelzorgcompliment kan alleen worden verstrekt als er een CIZ-indicatie voor extramurale zorg (thuiszorg) is verleend.

Op grond van de wet heeft een bloedverwant zonder mantelzorgcompliment geen recht op een partnervrijstelling. In februari heeft Rechtbank Arnhem geoordeeld dat het vereiste van een mantelzorgcompliment in een geval waarin de erflater in 2010 is overleden, terwijl in 2009 geen mantelzorgcompliment is ontvangen maar daarop materieel gezien wel aanspraak had kunnen worden gemaakt, een disproportionele inbreuk vormt op het eigendomsrecht als bedoeld in artikel 1 van het Eerste Protocol van het EVRM.

Vanwege deze uitspraak heeft de staatssecretaris overgangsrecht getroffen. Dit overgangsrecht geldt voor overlijdens in de jaren 2010 en 2011 en betekent dat voor de partnerregeling voor mantelzorgers de verzorgende bloedverwant geen mantelzorgcompliment hoeft te hebben genoten. De staatssecretaris keurt goed dat het voor die jaren voldoende is dat de erflater op het tijdstip van zijn overlijden een CIZ-indicatie voor extramurale zorg had. De goedkeuring geldt alleen voor de eis van een mantelzorgcompliment. Aan de overige eisen van de Successiewet moet zijn voldaan.

Voor het overgangsrecht geldt de eis dat de CIZ-indicatie daadwerkelijk moet zijn toegekend. Er hoeft dan dus geen mantelzorgcompliment over het jaar van overlijden te zijn verleend. Ook hoeft er geen CIZ-indicatie te zijn over het jaar voorafgaand aan het overlijden. Het is niet voldoende dat de CIZ-indicatie niet is aangevraagd maar de erflater mogelijkerwijs materieel gezien hierop aanspraak had kunnen maken. De staatssecretaris ziet geen aanleiding om af te wijken van de eis van een CIZ-indicatie voor extramurale zorg, nu deze indicatie een objectieve voorwaarde is voor de toekenning van een mantelzorgcompliment.

De regelgeving voor 2010 was in 2009 nog niet bekend en daar kon men in 2009 dus nog geen rekening mee houden. Ook was de informatievoorziening over het mantelzorgcompliment en de daaraan gekoppelde partnerregeling in de erfbelasting in 2010 niet optimaal. Om die reden geldt de goedkeuring ook voor overlijdens in het jaar 2011. Hiermee wordt aangesloten bij het in de jaren 2010 en 2011 geldende overgangsrecht voor het partnerbegrip in de Successiewet. Bron: MvF 28-05-2013

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat