Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Naar een activerender belastingstelsel

De commissie Van Dijkhuizen heeft zijn eindrapport aangeboden aan Staatssecretaris Weekers.

Volgens de commissie kan het forfaitaire rendement van box 3 omlaag naar 3% en het tarief in box 2 naar 22%. Deze maatregelen kunnen budgettair neutraal worden uitgevoerd. Eerder is al voorgesteld om in box 1 terug te gaan naar twee tariefschijvenschijven.

De commissie had de opdracht om scenario’s te verkennen om te komen tot een eenvoudig, solide en fraudebestendig belastingstelsel dat bijdraagt aan de verbetering van de concurrentiekracht van Nederland. Het eindrapport behandelt met name de inkomsten in box 2 en 3 en de toeslagen. Daarbij is rekening gehouden met de verschillende rollen, zoals die van werknemer (box 1), ondernemer (IB-ondernemer in box 1 en de dga in box 2) of belegger/bezitter (box 3).

Voor box 2 stelt de commissie voor om het gebruikelijk loon niet meer dan 10% te laten afwijken van dat van een vergelijkbare werknemer en jaarlijks een vergelijkbaar forfaitair rendement te gaan hanteren als in box 3 omdat dga’s de mogelijkheid hebben om winsten niet uit te keren maar te reserveren. Uiteindelijk vindt in box 2 een eindafrekening plaats op basis van het werkelijke rendement dat over de levensduur van de onderneming gemaakt is.

Het forfaitair rendement van 4% van box 3 vindt de commissie te hoog. De commissie adviseert dan ook in de toekomst aansluiting te zoeken bij een rendementspercentage dat beter aansluit bij de beleving van de burger. Bijvoorbeeld door het gemiddelde te nemen van de in de vijf voorafgaande jaren gerealiseerde spaarrente. Dit zou in 2014 neerkomen op 2,4% in plaats van 4%. Ook stelt zij voor de eigen woning, nadat het weer wat beter gaat op de woningmarkt, geleidelijk over te brengen naar box 3.

De commissie stelt voor een helder onderscheid te maken tussen toeslagen en de inkomstenbelasting. Heffing van belasting vindt plaats op individueel niveau, terwijl inkomensondersteuning het best kan worden vormgegeven door uit te gaan van de draagkracht op huishoudniveau. Er wordt dan ook voorgesteld om de diverse toeslagen (zorg- en huurtoeslag en het kindgebonden budget) te stroomlijnen in de vorm van een zogenoemde huishoudentoeslag met een uniform afbouwpercentage.

Ook wordt geadviseerd de zorgtoeslag niet meer aan de burger uit te betalen maar aan de zorgverzekeraar. Na de val van het eerste kabinet Rutte heeft de commissie al een tussentijds (interim)rapport uitgebracht. Dat rapport had met name betrekking op de inkomsten- en loonbelasting en een verschuiving van de LB/IB naar de indirecte belastingen. Het voorstel ten aanzien van box 1 was om het aantal tariefschijven terug te brengen tot twee: 37% en 49%. De tweede schijf zou dan beginnen bij ruim € 62.500. MvF 17-06-2013, Eindrapport Commissie inkomstenbelasting

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat