Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Aanpassing minimumloon bij stukloon pas in 2018

12 April 2017

Per 1 juli 2017 wordt het minimum(jeugd)loon aangepast: het volwassen minimumloon vangt dan aan bij 22 jaar en de staffels voor de minimumjeugdlonen vanaf 18 jaar worden verhoogd. Een andere wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag treedt echter pas per 1 januari 2018 in werking. Een van de aanpassingen van de wet Verlaging van de leeftijd waarop men recht heeft op het volwassenminimumloon en aanpassing van minimumloon bij stukloon en bij meerwerk betreft de bepaling van de arbeidsduur in geval van stukloon. Om te kunnen bepalen of een werknemer minimaal het minimumloon verdiend wordt voortaan uitgegaan van de daadwerkelijke tijd die de werknemer heeft besteed aan de uitvoering van de verrichte arbeid.

Volgens de thans nog geldende wettekst wordt uitgegaan van ‘de tijd, die redelijkerwijs met de uitvoering van de verrichte arbeid is gemoeid’. Bij de behandeling van het wetsvoorstel is evenwel een amendement aangenomen dat voorziet in de mogelijkheid om onder voorwaarden – in afwijking van de wetswijziging - stukloon te betalen aan de hand van een prestatienorm. Volgens de indieners, de Kamerleden Van ’t Wout (VVD) en Heerma (CDA), zou de wijziging in het wetsvoorstel namelijk tot problemen kunnen leiden bij specifieke werkzaamheden waar de werknemer een zekere mate van vrijheid heeft bij het verrichten van zijn werkzaamheden. Genoemd werden het voorbeeld van bezorgen van folders en dagbladen.

Het amendement voorziet in de mogelijkheid dat de minister op verzoek van de Stichting van de Arbeid specifieke werkzaamheden in een bedrijfstak aanwijst voor welke stukloon op basis van een stukloonnorm kan worden betaald. Een van de voorwaarden is dat de sociale partners hierover overeenstemming hebben bereikt. Indien geen overeenstemming wordt bereikt over een stukloonnorm kunnen werkgeversorganisatie(s) ook zelf een stukloonnorm verstrekken aan de Stichting van de Arbeid onder bij ministeriële regeling te stellen voorwaarden. Op 7 april is hiervoor een nadere regeling gepubliceerd, de Regeling voorwaarden en publicatie stukloonnorm. Om werkgevers en werknemers de gelegenheid te geven zich voor te bereiden op deze wijzigingen en de pas onlangs gepubliceerde nadere regelgeving zal het onderdeel van de wet dat betrekking heeft op het stukloon niet per 1 juli 2017 maar pas per 1 januari 2018 in werking treden. Bron: Min SZW 7-04-2017

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat