Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Bedrijven krijgen voldoende ruimte om schulden te betalen

Volgens staatssecretaris Vijlbrief krijgen bedrijven veel ruimte om tot een oplossing te komen voor de schulden die door de coronacrisis zijn ontstaan. Hij ziet nog geen aanleiding om de regelingen van persoonlijke aansprakelijkheid van ondernemers te wijzigen.

Tweede Kamerleden wilden van de staatssecretaris weten of het klopt dat een ondernemer die vanaf 1 oktober 2021 niet op tijd aangifte doet en op tijd de belastingschuld betaalt, niet in aanmerking komt voor de betalingsregeling en nog voor 1 oktober 2022 zijn belastingschuld volledig terug dient te betalen. Volgens de staatssecretaris kan een in de kern gezond bedrijf dat per 1 oktober 2021 nog niet in staat is om zijn nieuwe betalingsverplichtingen te voldoen, onder strikte voorwaarden aanvullend uitstel krijgen tot 1 februari 2022. Het niet tijdig doen van aangifte of voldoen van nieuwe betalingsverplichtingen heeft tot 1 oktober 2022 geen gevolgen voor het recht op de betalingsregeling van 60 maanden. Vanaf de start van die betalingsregeling, in oktober 2022, geldt het bijhouden van nieuw opkomende betalingsverplichtingen echter wel als voorwaarde voor die betalingsregeling. Komt een ondernemer de betalingsverplichtingen niet na, dan wordt contact opgenomen om te kijken of tot een oplossing kan worden gekomen. Bij beëindiging van de betalingsregeling stelt de Belastingdienst de ondernemer daarvan op de hoogte. De ondernemer krijgt dan de kans om alsnog binnen 14 dagen aan zijn betalingsverplichtingen voldoen. Alleen in uitzonderlijke gevallen zal de Belastingdienst de regeling direct beëindigen. Tegen de afwijzing of intrekking van de betalingsregeling kan de ondernemer binnen 10 dagen in beroep bij de directeur van de Belastingdienst. Gedurende het beroep stopt de Belastingdienst de invordering. De Belastingdienst toetst een afwijzende beslissing aan de hand van het geldende uitstelbeleid, waarbij hij beoordeelt of de Belastingdienst in de concrete situatie in redelijkheid tot zijn beslissing heeft kunnen komen. Bij geschillen over uitstel van betaling en kwijtschelding van belastingen kan de ondernemer een administratief beroepsprocedure opstarten bij de Belastingdienst. Een andere mogelijkheid is om naar de burgerlijke rechter te stappen. Rechtsbescherming Met de fiscale vereenvoudigingswet 2017 wil de staatssecretaris de rechtsbescherming bij geschillen over uitstel van betaling en kwijtschelding zodanig wijzigen dat beroep bij de belastingrechter mogelijk wordt. Het programma Stroomlijnen van belastingen en toeslagen dat is opgenomen in de Fiscale Vereenvoudigingswet 2017 bevat een onderdeel dat gaat over rechtsbescherming bij invordering. In het onderdeel rechtsbescherming wordt in de wet uit 2017 geregeld dat bij geschillen over uitstel van betaling en kwijtschelding van belastingen de fiscale rechtsgang open komt te staan. Dit onderdeel van de wet is in 2016 door de Kamer aangenomen maar nog niet in werking getreden omdat de benodigde aanpassingen in de automatiseringssystemen van de Belastingdienst niet gereed waren Centraal aanspreekpunt Voor specifieke vragen en advies over de impact van (corona)maatregelen op het bedrijf, kunnen ondernemers terecht bij Kamer Van Koophandel (KVK). Het KVK Adviesteam geeft persoonlijk advies aan ondernemers wiens bedrijf is getroffen door corona en die gebruik hebben gemaakt van de steunmaatregelen. Deze ondernemers kunnen tevens terecht op het Digitale Ondernemersplein. Hier is een specifiek dossier opgenomen met alle relevante informatie. Kwijtschelding en sanering De staatssecretaris deelt de mening dat in uitzonderlijke gevallen en onder strikte voorwaarden kwijtschelding van onhoudbare belastingschulden gewenst kan zijn. Een saneringsakkoord komt onder strikte voorwaarden tot stand als het bedrijf naar verwachting levensvatbaar is en als ook andere schuldeisers bereid zijn een offer te brengen door een deel van hun vordering kwijt te schelden. Het beleid biedt nu al de mogelijkheid tot een dergelijke sanering en de Belastingdienst beoordeelt saneringsverzoeken vanaf het begin van dit kalenderjaar, vanwege de coronacrisis, met een meer welwillende blik. Ook stellen de Belastingdienst en Douane zich tijdelijk soepeler op bij een minnelijk saneringsakkoord door genoegen te nemen met een zelfde uitkeringspercentage als aan concurrente schuldeisers toekomt. Dit versoepelde beleid toegepast in de periode van 1 augustus 2022 tot en met 30 september 2023. Komt geen saneringsakkoord tot stand en gaat de onderneming alsnog failliet of komt in een dwanginvorderingstraject terecht, dan heeft en houdt de Belastingdienst een preferente positie. Persoonlijke aansprakelijkheid ondernemer De staatssecretaris ziet nog geen aanleiding om regelingen van persoonlijke aansprakelijkheid van ondernemers te wijzigen. Een wijziging zou namelijk een wezenlijke breuk betekenen met de bestaande systematiek van afgescheiden en niet afgescheiden ondernemingsvermogens. Bron: MvF 18-10-2021

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat