Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Bereken rente over schuld van vermogende dga

Heeft een bv een zakelijke vordering op haar dga? En heeft die dga genoeg vermogen om deze schuld af te lossen? Dan moet de bv de dga een zakelijke rente in rekening brengen.

Een bv verkoopt haar onroerende zaken in Nederland aan een derde. Deze koper stort het verschuldigde bedrag van € 650.000 op een bankrekening van de dga van de bv en zijn broer. Op die manier verkrijgt de bv een vordering op haar dga. Door rentebijschrijvingen staat de vordering op 30 april 2014 op € 721.760. De bv heeft echter ook een rekening-courantschuld aan de dga van € 108.921. Daarnaast heeft de dga een onderneming in Portugal. Deze onderneming lijdt over de jaren 2012, 2013 en 2014 steeds verliezen van tussen de een en twee ton. In 2014 staakt de dga zijn Portugese onderneming. Het jaar daarop verkoopt hij de onroerende zaken van die onderneming. Vervolgens besteedt hij de verkoopopbrengst aan een woning. De bv waardeert over het boekjaar 2014/2015 de vordering op de dga af naar € 512.000.

De bv en de inspecteur verschillen van mening over de hoogte van de rente die de bv over haar vordering moest berekenen. De bv meent alleen rente te hoeven berekenen over € 512.000. Maar de Belastingdienst bepleit een hogere rente. Hof Arnhem-Leeuwarden volgt het standpunt van de fiscus. De geldverstrekkingen die zich hier hebben voorgedaan, kwalificeren fiscaal gezien als zakelijke leningen. Daarnaast meent het hof dat de dga zijn schulden in het jaar 2014/2015 wel degelijk heeft kunnen aflossen. De enkele verwijzing van de bv naar de vermogenspositie van ruim vijftien maanden later brengt het hof niet op andere gedachten. Bovendien heeft de bv pas in een laat stadium gesteld dat de geldverstrekkingen deels verkapte winstuitdelingen waren. Het hof verklaart het beroepschrift dan ook ongegrond.

Bron: Hof Arnhem-Leeuwarden 06-09-2022 (gepubl. 16-09-2022)

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat