Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Voor subsidiemodule MOOI relevante termijnen aangepast

7 April 2020

Het ministerie van Economische Zaken heeft de uiterste datum voor de vooraanmelding en de openstellingsperiode van de subsidiemodule Missiegedreven Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie (MOOI) aangepast. Bij de subsidiemodule MOOI wordt gebruik gemaakt van een vooraanmeldingsprocedure. Met de vooraanmelding vraagt een samenwerkingsverband advies aan de Adviescommissie MOOI over de inhoud van een MOOI-project waarvoor men van plan is een subsidieaanvraag in te dienen. Zonder vooraanmelding waarover een advies gegeven is, is indiening van een subsidieaanvraag niet mogelijk. De uiterste datum voor het indienen van deze vooraanmelding is verschoven van 20 april naar 18 mei 2020, 17.00 uur. Om ervoor te zorgen dat er een redelijke termijn is tussen de vooraanmeldingsprocedure en de openstellingsperiode van de subsidiemodule MOOI zal de openstellingsperiode lopen vanaf 4 augustus 2020 tot en met 6 oktober 2020. De subsidiemodule MOOI maakt onderdeel uit van het subsidie-instrumentarium van de Topsector Energieprojecten.

Op grond van de subsidiemodule MOOI komen onderzoek en ontwikkeling van producten en diensten voor subsidie in aanmerking. Daarnaast komen (in beperkte mate) ook andere activiteiten voor subsidie in aanmerking, voor zover deze een bijdrage aan het project kunnen leveren. Omdat voor de realisatie van de zogenaamde missies, waarop deze projecten betrekking hebben, het vormen van samenwerkingsverbanden essentieel is, stimuleert de subsidiemodule MOOI nieuwe samenwerkingsvormen die multidisciplinair van aard zijn. Bij de eerste openstelling richt deze subsidiemodule zich op de sectoren wind op zee, hernieuwbare elektriciteit op land, gebouwde omgeving en industrie. Door de coronacrisis worden ondernemingen uit diverse sectoren direct dan wel indirect getroffen. Daardoor zullen de voor de subsidiemodule MOOI noodzakelijke samenwerkingsverbanden naar alle waarschijnlijkheid niet tijdig kunnen worden gevormd en projectplannen niet tijdig kunnen worden ingediend. Om die reden wordt een aantal voor de subsidiemodule MOOI relevante termijnen aangepast. Bron: Min EZK 3-4-2020, nr. WJZ/20088736 (Stcrt. 2020, 20017)

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat