Uw boekhouding laten doen?

Ervaar zorgeloos boekhouden en haal het maximale uit uw bedrijf.


Aan APV overgedragen woning blijft eigen woning overdrager

Brengt iemand een eigen woning in in een afgezonderd particulier vermogen? En was die woning tot het moment van inbreng een eigen woning in de zin van de Wet IB? Dan blijft de woning na inbreng in een afgezonderd particulier vermogen ook een eigen woning in de zin van de Wet IB.

Tot 24 juli 2013 heeft een vrouw een woning in bezit, die voor haar een eigen woning is in de zin van de Wet inkomstenbelasting. Op 24 juli 2013 heeft de vrouw de woning verkocht aan een stichting. De stichting is opgericht door de broer van vrouw, handelend voor zich in privé en als haar gevolmachtigde. Het doel van de stichting is het behartigen van alle vermogensrechtelijke belangen van de vrouw en, na haar overlijden, van haar broers en zussen. De stichting verhuurde de woning aan de vrouw vanaf 24 juli 2013. Daarnaast heeft de stichting de woning vanaf dat moment ook gedeeltelijk en kortdurend verhuurd aan derden. Per 2 mei 2016 woont de vrouw in een woonzorgcentrum. In 2018 is de vrouw overleden. De inspecteur heeft de stichting aangemerkt als een afgezonderd particulier vermogen (APV).

Voor de jaren 2014 t/m 2016 heeft de inspecteur de woning aangemerkt als ‘eigen woning’ van de vrouw. Volgens Hof Den Haag is dat terecht. De erfgenamen zijn het hier niet mee eens en stappen naar de Hoge Raad. De wetgever heeft volgens de Hoge Raad beoogd dat in een APV ingebrachte vermogensbestanddelen dezelfde fiscale behandeling krijgen als vermogensbestanddelen die niet op zodanige wijze zijn afgezonderd. De inbrenger wordt geacht de afgezonderde vermogensbestanddelen gedurende zijn leven onverkort te blijven bezitten. Met deze bedoeling van de wetgever is niet in overeenstemming dat een tot een APV behorende woning, die tot de vervreemding aan het APV een eigen woning vormde, nadien als aan de inbrenger toegerekend bezit in box 3 in plaats van in box 1 in aanmerking wordt genomen. Het oordeel van het hof dat de woning, ook na de afzondering in de stichting, een eigen woning van de vrouw is, is juist. De van derden ontvangen huurpenningen moeten de erfgenamen van de vrouw voor 70% in aanmerking nemen in box 1.

Bron: HR 28-10-2022

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat