Uw boekhouding laten doen?

Zorgeloos boekhouden begint hier!


Nieuws en actualiteiten

Actium Online Nieuws


Zonder onderbouwing is reiskostenvergoeding belast loon

Als een werkgever aan zijn werknemers een onbelaste reiskostenvergoedingen wil toekennen, zal hij in beginsel daarvoor een onderbouwing moeten geven.
Een VOF heeft werknemers in dienst die zij schoonmaakwerkzaamheden laat verrichten bij diverse horecavestigingen en vakantieparken. De VOF betaalt in de jaren 2017 en 2018 aan haar werknemers in totaal € 66.566 respectievelijk € 85.474 onbelast uit. De VOF beweert dat deze onbelaste betaling een reiskostenvergoeding is. Haar administratie bevat echter geen declaraties van werknemers. Zij kan evenmin overzichten overleggen waaruit blijkt hoe zij per werknemer en per maand het bedrag aan reiskostenvergoeding heeft vastgesteld. Verder heeft de VOF in 2017 en 2018 € 61.456 respectievelijk € 63.110 te weinig aan cao-toeslag bijzondere uren verloond. Zowel de Belastingdienst als Rechtbank Den Haag stelt daarom vast dat de reiskostenvergoeding een compensatie is van (het recht op) de toeslag bijzondere uren. De rechtbank .....
Mon, 24 Jan 2022 12:00:00
Lees verder...


Aandacht voor de Wet overgang van onderneming

De Wet overgang van onderneming (Wovon) valt weliswaar onder het arbeidsrecht, maar heeft ook gevolgen voor de loonheffingen. Daarom heeft de Belastingdienst een handreiking gepubliceerd over de Wovon.
De Wovon is van toepassing als een onderneming of een deel daarvan overgaat. Hierbij moet de identiteit van (het gedeelte van) de onderneming die overgaat behouden blijven. Men kan daarbij denken aan een overname door overdracht van activa en passiva, een rechtsvormwijziging, een splitsing of fusie of bij in- of outsourcing. .....
Thu, 20 Jan 2022 12:00:00
Lees verder...


Toch dubbele bijtelling na overname auto

Neemt een werknemer de auto van de zaak over van zijn overleden echtgenoot en collega? Hoe tragisch dat ook is, dat neemt niet weg dat in zo’n situatie dubbele toepassing van de bijtelling dreigt.
Een echtpaar werkt voor dezelfde werkgever en beschikken beide over een auto van de zaak. De werkgever stelt de man een Volkswagen Up ter beschikking, de vrouw krijgt een Hyundai i30 toegewezen. Op 25 juli 2019 komt de vrouw te overlijden. Haar weduwnaar neemt vanaf augustus 2019 de Hyundai over. Zijn werkgever past pas vanaf dat moment de bijtelling vanwege het privégebruik van de Hyundai toe op het loon van de man. Maar de Belastingdienst wil echter dat de bijtelling over heel het jaar wordt toegepast. Hoewel Rechtbank Den Haag constateert dat dit wettelijk gezien zo kan uitpakken, honoreert zij het beroep van de man op de hardheidsclausule (zie Na overname auto overleden partner geen dubbele bijtelling, 15-09-2021). De rechtbank vernietigt daarom de naheffingsaanslag. .....
Thu, 20 Jan 2022 12:00:00
Lees verder...


In 2021 zijn veel nieuwe cao’s afgesloten

In 2021 werden 327 cao’s afgesloten. Dat zijn er meer dan in de afgelopen jaren. Ook de loonafspraken blijven stijgen. Over heel 2021 kwam de gemiddelde afspraak uit op 2,1%. Cao’s die in december 2021 zijn afgesloten kenden een gemiddelde loonafspraak van 2,6%.
In 2021 zijn zo veel cao’s afgesloten omdat onderhandelaars van vakbonden en werkgevers het eens kunnen worden ondanks verschillende opvattingen over de gewenste loonontwikkeling. Dat de onderhandelaars goed kijken naar de bedrijfseconomische situatie van de onderneming of de bedrijfstak waarvoor zij onderhandelen blijkt uit de grote variatie aan afspraken. Loonafspraken liepen daardoor afgelopen jaar uiteen van 0 tot boven de 4%. Tegenover hoge afspraken in industrie en groothandel, staan zeer lage afspraken in sectoren die hard zijn geraakt door de lockdown, zoals de horeca en de cultuursector. .....
Wed, 19 Jan 2022 12:00:00
Lees verder...


Vrijstelling OVB vervalt door onzakelijke route

Soms vindt een overdracht van vastgoed plaats op een manier die dient om overdrachtsbelasting te besparen. In dat geval blijft de vrijstelling bij fusie, splitsing, interne reorganisatie en taakoverdracht buiten toepassing. Zelfs als het einddoel van de overdracht zakelijk is.
Een vastgoedfonds en een stichting komen in april 2012 overeen dat het vastgoedfonds de vastgoedportefeuille van de stichting overneemt. Deze overname vindt plaats tegen uitgifte van aandelen in het vastgoedfonds. Vanwege de uitvoering heeft de stichting een bv opgericht waarin zij alle aandelen houdt. Op 9 augustus 2012 brengt zij als (agio)storting op de aandelen het vastgoed in de bv in. Op dezelfde dag splitst de bv het van de stichting verkregen vastgoed af naar het vastgoedfonds en kent het vastgoedfonds aan de stichting aandelen toe. De vraag is of de verkrijging van de vastgoedportefeuille is vrijgesteld van overdrachtsbelasting (OVB) op basis van de vrijstelling bij fusie, splitsing, interne .....
Wed, 19 Jan 2022 12:00:00
Lees verder...


Ondersteuning voor werknemers met Long COVID

Werknemers die na drie maanden nog niet zijn hersteld van corona kunnen terecht bij C-support, een organisatie die mensen met langdurige coronaklachten ondersteunt en adviseert.
Mensen die na drie maanden nog niet zijn hersteld van corona, hebben vaak nog de volgende klachten: vermoeidheid, hoofdpijn, spierpijn, benauwdheid, vergeetachtig, niet goed kunnen concentreren, smaak- en reukverlies en ga zo maar door. C-support, een organisatie waarbij ook het UWV betrokken is, ondersteunt mensen op het gebied van gezondheid, werk, inkomen en hun sociale leven. .....
Tue, 18 Jan 2022 12:00:00
Lees verder...


Standpunt kan ondanks compromis pleitbaar zijn

De aangifte van een belastingplichtige is gebaseerd op een standpunt, waarvan bekend is dat de inspecteur het er niet mee eens is. In dat geval is geen sprake van kwade trouw als de belastingrechter over deze kwestie geen uitsluitsel heeft gegeven.
Een man geeft in een herziene aangifte IB/PVV over 2018 op dat bij hem sprake is van negatief loon. De inspecteur stelt de voorlopige en definitieve aanslag op conform datgene wat de man had aangegeven in zijn herziene aangifte. Daarnaast geeft hij een verliesvaststellingsbeschikking af voor een ondernemingsverlies van € 3.303. Maar de man krijgt toch een navorderingsaanslag opgelegd. De Belastingdienst geeft bovendien een herziene verliesvaststellingsbeschikking af voor een ondernemingsverlies van nihil. De man stelt beroep in tegen de navorderingsaanslag. Volgens hem beschikt de fiscus niet over een nieuw feit. De inspecteur verweert zich met de stelling dat de man te kwader trouw is. Dat blijkt uit de correspondentie tussen de .....
Tue, 18 Jan 2022 12:00:00
Lees verder...


Nieuwe bedrijfsformule, toename verlies: staking

Als een ondernemer een nieuwe bedrijfsformule gaat hanteren maar rond die tijd steeds meer verliezen gaat lijden, kan de Belastingdienst de conclusie trekken dat de onderneming op een gegeven moment is gestaakt.
Een man, die actief is in de tapijt- en vinylsector, koopt in 2012 een pand. Hij richt dit pand in als voorraadopslag, kantoor, showroom en verblijf. In de loop van 2013 werkt hij aan een heel andere bedrijfsopzet. Zo gaat hij zijn onderneming drijven op een nieuwe locatie op een bedrijventerrein. Daarnaast gaat hij meer met zijn website doen. Ondanks de nieuwe bedrijfsopzet dalen de jaaromzetten en -winsten. Hoewel de resultaten in 2010 en 2011 nog positief zijn, lijdt de man vanaf 2012 alleen nog maar verliezen. De Belastingdienst constateert daarom dat de activiteit van de man in 2016 het karakter van bron van inkomen heeft verloren. Fiscaal gezien is daarom op 31 december 2016 sprake van een staking met alle gevolgen van dien. De man gaat in beroep, maar Hof Den .....
Mon, 17 Jan 2022 12:00:00
Lees verder...


Winstuitdeling door schending voorwaarden VSO over r-c

Een dga weet door een vaststellingsovereenkomst te sluiten te voorkomen dat het oplopen van zijn rekening-courantschuld telt als een verkapte winstuitdeling. Hij moet dan alsnog fiscaal afrekenen als hij niet voldoet aan de voorwaarden.
Een dga gaat vier leningen aan bij een bv waarin hij alle aandelen houdt. De leningen lopen via de rekening-courant (r-c) bij deze bv. Omdat de r-c-schuld flink oploopt, vreest de dga dat de Belastingdienst zal stellen dat een verkapte winstuitdeling plaatsvindt. Daarom sluit hij in oktober 2018 samen met zijn kinderen, de eerdergenoemde bv en een andere bv waarin hij een aanmerkelijk belang (ab) houdt een vaststellingsovereenkomst (VSO) met de fiscus. Op grond van de VSO zal de stand van de r-c ultimo 2018 maximaal € 4 miljoen bedragen en eind 2019 hooguit € 2 miljoen. De bv mag verdere leningen verstrekken aan de dga zo lang voor iedere lening een schriftelijke overeenkomst wordt opgesteld. Daarnaast moeten de dga en zijn bv steeds een .....
Thu, 13 Jan 2022 12:00:00
Lees verder...


Btw-aangiftes bepalen omzetverlies voor TVL

Om gebruik te kunnen maken van de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL), moet een ondernemer (voldoende) omzetverlies hebben geleden. Vanuit het oogpunt van uitvoerbaarheid en ter beperking van de administratieve lasten is er voor gekozen om de omzet aan te tonen aan de hand van de aangiften omzetbelasting. Alleen ondernemingen die geen aangifte omzetbelasting doen, moeten de omzet op een andere manier aantonen.
Een bv heeft voor de maanden juni tot en met september 2020 een aanvraag ingediend voor een subsidie op grond van de TVL. De RVO wees deze aanvraag af omdat de bv niet zou voldoen aan de voorwaarden. Meer specifiek betrof het de voorwaarde dat de bv in de subsidieperiode in 2020 een omzetverlies had geleden van minstens 30% ten opzichte van de referentieperiode in 2019. De bv had over het tweede en derde kwartaal van 2020 aangiften omzetbelasting gedaan. De RVO stelde deze aangiften als uitgangspunt te moeten nemen. Alleen wanneer de omzet helemaal niet is af te leiden uit .....
Thu, 13 Jan 2022 12:00:00
Lees verder...

 

Financieel Administratieve Dienstverlening Op Maat